Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο παράδοσης των συμβάντων που έχουν συλλεχθεί και να καθορίσετε τον λογαριασμό που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της διεργασίας συλλογής συμβάντων. Η Προβολή συμβάντων παρέχει τρεις επιλογές βελτιστοποίησης παράδοσης συμβάντων: Κανονική, Ελαχιστοποίηση εύρους ζώνης και Ελαχιστοποίηση λανθάνοντος χρόνου. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει κάθε επιλογή μαζί με περιγραφή του πότε αποτελεί κατάλληλη επιλογή.

Επιλογές βελτιστοποίησης παράδοσης συμβάντων Περιγραφή

Κανονική

Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει αξιόπιστη παράδοση συμβάντων και δεν προσπαθεί να διατηρήσει το εύρος ζώνης. Αποτελεί την κατάλληλη επιλογή όταν δεν απαιτείται αυστηρότερος έλεγχος σχετικά με τη χρήση του εύρους ζώνης ή όταν δεν απαιτείται παράδοση των προωθημένων συμβάντων το συντομότερο δυνατόν. Χρησιμοποιεί κατάσταση λειτουργίας παράδοσης με εξαγωγή, δημιουργεί δέσμες 5 στοιχείων κάθε φορά και ορίζει χρονικό όριο δέσμης στοιχείων στα 15 λεπτά.

Ελαχιστοποίηση εύρους ζώνης

Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει ότι η χρήση του εύρους ζώνης δικτύου για την παράδοση συμβάντων υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο. Αποτελεί κατάλληλη επιλογή εάν θέλετε να περιορίσετε τη συχνότητα συνδέσεων δικτύου που πραγματοποιούνται για την παράδοση συμβάντων. Χρησιμοποιεί κατάσταση λειτουργίας παράδοσης με προώθηση και ορίζει χρονικό όριο δέσμης στοιχείων στις 6 ώρες. Επιπλέον, χρησιμοποιεί διάστημα καθυστέρησης επανασύνδεσης 6 ωρών.

Ελαχιστοποίηση λανθάνοντος χρόνου

Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει ότι τα συμβάντα παραδίδονται με ελάχιστη καθυστέρηση. Αποτελεί κατάλληλη επιλογή εάν συλλέγετε προειδοποιήσεις ή κρίσιμα συμβάντα. Χρησιμοποιεί κατάσταση λειτουργίας παράδοσης με προώθηση και ορίζει χρονικό όριο δέσμης στοιχείων στα 30 δευτερόλεπτα.

Η Προσαρμοσμένη επιλογή παράδοσης συμβάντος δεν χρησιμοποιείται ποτέ κατά τη διαχείριση εγγραφών που δημιουργούνται με τη χρήση του συμπληρωματικού προγράμματος Προβολής συμβάντων. Η Προβολή συμβάντων μπορεί μόνο να δημιουργήσει εγγραφές με ρυθμίσεις παράδοσης συμβάντων που αντιστοιχούν στις επιλογές Κανονική, Ελαχιστοποίηση εύρους ζώνης ή Ελαχιστοποίηση λανθάνοντος χρόνου. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Προβολή συμβάντων για να διαχειριστείτε μια εγγραφή που δημιουργήθηκε ή ενημερώθηκε με διαφορετική μέθοδο, όπως το εργαλείο της γραμμής εντολών wecutil. Στην περίπτωση αυτή, η επιλογή Προσαρμοσμένη επιλέγεται για να υποδείξει ότι το σύνολο των ρυθμίσεων παράδοσης της εγγραφής δεν αντιστοιχεί σε ρύθμιση που υποστηρίζεται από την Προβολή συμβάντων.

Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις εγγραφής για προχωρημένους
  1. Ακολουθήστε τα βήματα 1-6 της διαδικασίας Δημιουργία νέας εγγραφής.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους.

  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις εγγραφής για προχωρημένους, μπορείτε είτε να καθορίσετε τη βελτιστοποίηση παράδοσης ενός συμβάντος είτε να καθορίσετε τον λογαριασμό που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της διεργασίας συλλογής συμβάντων.

    • Για να καθορίσετε βελτιστοποίηση παράδοσης ενός συμβάντος: Επιλέξτε την Βελτιστοποίηση παράδοσης συμβάντος που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    • Για να καθορίσετε τον λογαριασμό που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της διεργασίας συλλογής συμβάντων, επιλέξτε Συγκεκριμένος χρήστης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστης και κωδικός πρόσβασης και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις εγγραφής για προχωρημένους.

Επιπλέον ζητήματα

Οι επιλογές Ελαχιστοποίηση εύρους ζώνης και Ελαχιστοποίηση λανθάνοντος χρόνου δημιουργούν δέσμη ενός προκαθορισμένου αριθμού στοιχείων κάθε φορά. Μπορείτε να καθορίσετε την τιμή αυτής της προεπιλογής πληκτρολογώντας την εξής εντολή σε μια γραμμή εντολών:

winrm get winrm/config.

Μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό στοιχείων σε μια δέσμη πληκτρολογώντας την εξής εντολή σε μια γραμμή εντολών:

winrm set winrm/config @{MaxBatchItems=<NumberOfItems>}

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει με ποιον τρόπο μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό των στοιχείων δέσμης σε πέντε:

winrm set winrm/config @{MaxBatchItems="5"}

Πρόσθετοι πόροι


Πίνακας περιεχομένων