Στην Εποπτεία επιδόσεων των Windows, ο προγραμματισμός της συλλογής δεδομένων και η διαχείριση της αποθήκευσης των δεδομένων καταγραφής γίνεται σε σύνολα Συλλογής δεδομένων. Οι αναφορές μπορούν να αποθηκευτούν μετά τη διαγραφή των δεδομένων των αρχείων καταγραφής, τα οποία σάς παρέχουν πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία επιδόσεων χωρίς αποθήκευση μεμονωμένων τιμών μετρητών.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων