Μπορείτε να την Εποπτεία επιδόσεων των Windows για να εξετάσετε πώς τα προγράμματα που εκτελούνται επηρεάζουν τις επιδόσεις του υπολογιστή σας, τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και με τη συλλογή δεδομένων από αρχεία καταγραφής για μεταγενέστερη ανάλυση.

Η Εποπτεία επιδόσεων των Windows χρησιμοποιεί μετρητές απόδοσης, δεδομένα ανίχνευσης συμβάντων και πληροφορίες ρυθμίσεων παραμέτρων, στοιχεία που μπορούν να συνδυαστούν σε σύνολα Συλλογής δεδομένων.

Οι Μετρητές επιδόσεων είναι μετρήσεις της κατάστασης ή δραστηριότητας του συστήματος. Μπορούν να συμπεριληφθούν στο λειτουργικό σύστημα ή να αποτελέσουν τμήμα μεμονωμένων εφαρμογών. Η Εποπτεία επιδόσεων των Windows ζητά την τρέχουσα τιμή των μετρητών επιδόσεων σε συγκεκριμένα διαστήματα.

Τα Δεδομένα ανίχνευσης συμβάντων συλλέγονται από υπηρεσίες παροχής ανίχνευσης που αποτελούν στοιχεία του λειτουργικού συστήματος ή μεμονωμένων εφαρμογών που αναφέρουν ενέργειες ή συμβάντα. Το προϊόν πολλών υπηρεσιών παροχής ανίχνευσης μπορεί να συνδυαστεί σε μια περίοδο λειτουργίας ανίχνευσης.

Πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων συλλέγονται από τιμές κλειδιών στο μητρώο των Windows. Η Εποπτεία επιδόσεων των Windows μπορεί να καταγράψει την τιμή του κλειδιού μητρώου σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή διάστημα ως τμήμα αρχείου καταγραφής.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων