Ένα σύνολο Συλλογής δεδομένων αποτελεί το δομικό στοιχείο για την εποπτεία επιδόσεων και τη δημιουργία αναφορών στην Εποπτεία επιδόσεων των Windows. Οργανώνει πολλά σημεία συλλογής δεδομένων σε ένα μεμονωμένο στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επισκόπηση ή καταγραφή επιδόσεων. Ένα σύνολο Συλλογής δεδομένων μπορεί να δημιουργηθεί και στη συνέχεια να εγγραφεί μεμονωμένα, να ομαδοποιηθεί με άλλο σύνολο Συλλογής δεδομένων και να ενσωματωθεί σε αρχεία καταγραφής, να προβληθεί στην Εποπτεία επιδόσεων, να ρυθμιστεί ώστε να δημιουργεί προειδοποιήσεις όταν εξαντλούνται τα όρια ή να χρησιμοποιηθεί από άλλες εφαρμογές που δεν είναι Microsoft. Μπορεί να συσχετιστεί με κανόνες προγραμματισμού για συλλογή δεδομένων σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Οι εργασίες περιβάλλοντος εργασίας διαχείρισης των Windows (WMI) μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να εκτελούνται μόλις ολοκληρώνεται η συλλογή του συνόλου Συλλογής δεδομένων.

Τα σύνολα Συλλογής δεδομένων μπορούν να περιέχουν τους εξής τύπους συλλογής δεδομένων:

  • Μετρητές επιδόσεων

  • Δεδομένα ανίχνευσης συμβάντων

  • Πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων συστήματος (τιμές κλειδιού μητρώου)

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύνολο Συλλογής δεδομένων από ένα πρότυπο, από ένα υφιστάμενο σύνολο Συλλογής δεδομένων σε προβολή Εποπτείας επιδόσεων ή επιλέγοντας μεμονωμένες Συλλογές δεδομένων και ορίζοντας κάθε μεμονωμένη επιλογή στις ιδιότητες του συνόλου Συλλογής δεδομένων.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων