Μπορείτε να προβάλετε αρχεία καταγραφής ή δεδομένα αρχείων καταγραφής που παρέχει μια βάση δεδομένων στην Εποπτεία επιδόσεων, ώστε να δείτε οπτική απεικόνιση των δεδομένων επιδόσεων που συλλέγουν τα σύνολα Συλλογής δεδομένων.

Η ιδιότητα μέλους της τοπικής ομάδας Performance Log Users ή Administrators ή ισοδύναμη είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών.


Πίνακας περιεχομένων