Η Εποπτεία επιδόσεων των Windows χρησιμοποιεί μια σταθερή μέθοδο προγραμματισμού για όλες τις συλλογές δεδομένων.

 • Κατά τη δημιουργία συνόλου Συλλογής δεδομένων, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του χρονοδιαγράμματος επιλέγοντας Άνοιγμα ιδιοτήτων για αυτό το σύνολο συλλογής δεδομένων στη λήξη του οδηγού για τη δημιουργία νέου συνόλου συλλογής δεδομένων

 • Αφού δημιουργηθεί το σύνολο Συλλογής δεδομένων, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές χρονοδιαγράμματος κάνοντας δεξιό κλικ στο όνομα του συνόλου Συλλογής δεδομένων στο παράθυρο πλοήγησης της κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC) και επιλέγοντας Ιδιότητες.

Η ιδιότητα μέλους της τοπικής ομάδας Performance Log Users ή Administrators ή ισοδύναμη είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Σημείωση

Στην ομάδα Performance Log Users πρέπει να εκχωρηθεί το δικαίωμα χρήστη Σύνδεση ως χρήστης δέσμης, όπως περιγράφεται στην ενότητα Ενεργοποίηση καταγραφής για μέλη της ομάδας Performance Log Users .

Σημείωση

Αν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους του συνόλου Συλλογής δεδομένων ώστε να λειτουργεί ως άλλος χρήστης, θα σάς ζητηθεί να πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που τροποποιείτε τις ιδιότητες του συνόλου Συλλογής δεδομένων.

Για να προγραμματίσετε τη συνθήκη εκκίνησης για ένα σύνολο Συλλογής δεδομένων
 1. Στην Εποπτεία επιδόσεων των Windows, αναπτύξτε την επιλογή "Σύνολα συλλογής δεδομένων" και κάντε κλικ στην επιλογή Καθορισμένο από τον χρήστη.

 2. Στο παράθυρο της κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του συνόλου Συλλογής δεδομένων που θέλετε να προγραμματίσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρονοδιάγραμμα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε ημερομηνία, ώρα ή ημέρα εκκίνησης για τη συλλογή δεδομένων. Κατά τη ρύθμιση παραμέτρων ενός νέου συνόλου συλλογής δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία είναι μεταγενέστερη της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.

 5. Αν δεν θέλετε να συλλεχθούν νέα δεδομένα μετά από μια ορισμένη ημερομηνία, επιλέξτε Ημερομηνία λήξης και επιλέξτε μια ημερομηνία από το ημερολόγιο.

  Σημείωση

  Η επιλογή μιας ημερομηνίας λήξης δεν διακόπτει τη συλλογή δεδομένων που βρίσκεται σε εξέλιξη εκείνη την ημερομηνία. Αποτρέπει την εκκίνηση σε νέες παρουσίες συλλογής δεδομένων μετά την ημερομηνία λήξης. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Συνθήκη διακοπής για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της διακοπής συλλογής δεδομένων.

 6. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Για να προγραμματίσετε τη συνθήκη διακοπής για ένα σύνολο Συλλογής δεδομένων
 1. Στην Εποπτεία επιδόσεων των Windows, αναπτύξτε την επιλογή "Σύνολα συλλογής δεδομένων" και κάντε κλικ στην επιλογή Καθορισμένο από τον χρήστη.

 2. Στο παράθυρο της κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του συνόλου Συλλογής δεδομένων που θέλετε να προγραμματίσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συνθήκη διακοπής.

 4. Για να διακόψετε τη συλλογή δεδομένων μετά από κάποιο διάστημα, επιλέξτε τη συνολική διάρκεια και διαλέξτε ποσότητα και μονάδες. Σημειώστε ότι η συνολική διάρκεια πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δοκιμή των δεδομένων ώστε να διαπιστωθεί αν εμφανίζονται δεδομένα στην αναφορά. Μην επιλέξετε συνολική διάρκεια αν θέλετε συλλογή δεδομένων για αόριστο χρόνο.

 5. Χρησιμοποιήστε όρια για κατάτμηση δεδομένων σε ξεχωριστά αρχεία καταγραφής επιλέγοντας Όταν εξαντλείται ένα όριο, να γίνεται επανεκκίνηση του συνόλου συλλογής δεδομένων. Αν επιλεγούν και οι δύο τύποι ορίων, η συλλογή δεδομένων θα διακοπή ή θα επανεκκινηθεί όταν σημειωθεί εξάντληση του πρώτου ορίου.

  • Επιλέξτε Διάρκεια για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας χρονικής περιόδου για τη συλλογή δεδομένων προς εγγραφή σε ένα μεμονωμένο αρχείο καταγραφής.

  • Επιλέξτε Μέγιστο μέγεθος για να γίνει επανεκκίνηση του συνόλου Συλλογής δεδομένων ή για να διακοπεί η συλλογή δεδομένων όταν το αρχείο καταγραφής φτάσει στο όριο.

   Σημείωση

   Αν έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι συνολικής διάρκειας, αυτές υπερισχύουν των ορίων.

 6. Εάν έχετε ρυθμίσει μια συνολική διάρκεια, μπορείτε να επιλέξετε Διακοπή όταν ολοκληρώσουν όλες οι συλλογές δεδομένων για να επιτρέψετε σε όλες τις συλλογές δεδομένων να ολοκληρώσουν την καταγραφή των πιο πρόσφατων τιμών πριν διακοπεί το σύνολο Συλλογής δεδομένων.

 7. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Σημαντικό

  Τα μεγαλύτερα αρχεία καταγραφής έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερο χρόνο για τη δημιουργία αναφορών. Αν πραγματοποιείτε συχνή επισκόπηση των αρχείων καταγραφής σας για να βλέπετε πρόσφατα δεδομένα, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε όρια για αυτόματη κατάτμηση των αρχείων καταγραφής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή relog για να κάνετε κατάτμηση μεγάλων αρχείων καταγραφής ή να συνδυάσετε πολλά μικρά αρχεία καταγραφής.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να ανοίξετε την Εποπτεία επιδόσεων των Windows, κάντε κλικ στην Έναρξη, κλικ στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε perfmon και πατήστε ENTER.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή relog, πληκτρολογήστε relog /? και πατήστε ENTER σε μια γραμμή εντολών.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων