Οι γενικές ιδιότητες μιας εργασίας εμφανίζονται στην καρτέλα Γενικά στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εργασίας ή Δημιουργία εργασίας. Οι γενικές ιδιότητες μιας εργασίας περιλαμβάνουν το όνομα της εργασίας, τον συντάκτη, περιγραφή, επιλογές ασφαλείας το λειτουργικό σύστημα για το οποίο έχει ρυθμιστεί η εργασία και μια ιδιότητα που ελέγχει αν η εργασία είναι κρυφή.

Όταν δημιουργείτε μια εργασία σε έναν φάκελο εργασιών, πρέπει να ονομάσετε την εργασία. Δεν μπορούν να έχουν το ίδιο όνομα δύο εργασίες στον ίδιο φάκελο εργασιών. Η περιγραφή εργασίας είναι προαιρετική.

Οι επιλογές ασφαλείας της εργασίας καθορίζουν το περιβάλλον ασφαλείας στο οποίο εκτελείται η εργασία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Περιβάλλον ασφάλειας εργασίας.

Από προεπιλογή, οι κρυφές εργασίες εμφανίζονται στο Χρονοδιάγραμμα Εργασιών (επιλέγοντας Εμφάνιση κρυφών εργασιών από το μενού Προβολή). Μια εργασία μετατρέπεται σε κρυφή όταν κάνετε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Κρυφή στην καρτέλα Γενικά του παράθυρου διαλόγου Ιδιότητες εργασίας ή Δημιουργία εργασίας.

Ρύθμιση παραμέτρων εργασίας

Οι εργασίες που ρυθμίζονται για Windows Vista® ή Windows Server® 2008 παρουσιάζουν μεγαλύτερη λειτουργικότητα από τις εργασίες που ρυθμίζονται για συστήματα παλαιότερου τύπου (Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000), και λόγω αυτού οι εργασίες που ρυθμίζονται για τα Windows Vista ή Windows Server 2008 δεν λειτουργούν σε συστήματα παλαιότερου τύπου. Οι εργασίες που ρυθμίζονται για συστήματα παλαιότερου τύπου λειτουργούν σε Windows Vista ή Windows Server 2008, αλλά ορισμένα εναύσματα, ενέργειες, συνθήκες και ρυθμίσεις διατίθενται μόνο στα Windows Vista ή τα Windows Server 2008. Οι εργασίες που ρυθμίζονται για συστήματα παλαιότερου τύπου δεν εμφανίζουν την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας των εργασιών στο παράθυρο κονσόλας του Χρονοδιαγράμματος εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εναύσματα κάθε λειτουργικού συστήματος, ανατρέξτε στο θέμα Εναύσματα, και για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες ενέργειες κάθε λειτουργικού συστήματος, ανατρέξτε στο θέμα Ενέργειες ]Χρονοδιάγραμμα εργασιών].

Αν μια εργασία δημιουργηθεί σε υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista ή Windows Server 2008 και η διαχείριση της εργασίας πρέπει να πραγματοποιηθεί από απομακρυσμένο σύστημα παλαιότερου τύπου (Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000), τότε η εργασία πρέπει να ρυθμιστεί για συστήματα παλαιότερου τύπου. Διαφορετικά, η εργασία ρυθμίζεται για Windows Vista ή Windows Server 2008.


Πίνακας περιεχομένων