MMC 3.0 תומך בפונקציונליות עשירה יותר ביישומי Snap-in שנכתבו כדי להפיק תועלת מהתשתית של MMC 3.0.

תכונות חדשות ב- MMC 3.0

מספר שיפורים חלים על מסופי Snap-in של MMC 3.0.

חלונית פעולה

חלונית הפעולה ממוקמת בצד השמאלי של מסוף ה- Snap-in. בחלונית הפעולה מפורטות הפעולות הזמינות עבור המשתמשים, בהתבסס על הפריטים הנוכחיים שנבחרו בעץ או בחלונית התוצאות. כדי להציג או להסתיר את חלונית הפעולה, לחץ על לחצן הצג/הסתר חלונית פעולה בסרגל הכלים, הדומה ללחצן הצג/הסתר עץ.

תיבת דו-שיח חדשה של הוספה או הסרה של יישומי Snap-in

תיבת הדו-שיח החדשה הוספה או הסרה של יישומי Snap-in מקלה על ההוספה, הארגון וההסרה של יישומי Snap-in. באפשרותך לשלוט על ההרחבות הזמינות ועל האם לאפשר באופן אוטומטי יישומי Snap-in שיותקנו מאוחר יותר. באפשרותך להתאים אישית יישומי Snap-in על-ידי קינונם וארגונם מחדש בעץ. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתיבת הדו-שיח הוספה או הסרה של יישומי Snap-in של MMC 3.0, ראה הוספה, הסרה וארגון של יישומי Snap-in והרחבות ב- MMC 3.0.

טיפול משופר בשגיאות

MMC 3.0 מודיע לך על שגיאות ביישומי Snap-in שעלולות לגרום לכשל של ה- MMC ומספק מספר אפשרויות למתן תגובה לשגיאות אלה.

לקבלת מידע אודות השימוש ב- MMC 3.0 עם יישומי Snap-in ומסופי Snap-in שנוצרו בגירסאות קודמות של MMC, ראה שימוש בקבצים שנוצרו בגירסאות קודמות של MMC ב- MMC 3.0.