MMC 3.0 במצב עריכה

באפשרותך להשתמש ב- MMC במצב עריכה כדי ליצור מסופי Snap-in חדשים או לשנות מסופי Snap-in קיימים. כדי ליצור כלי ניהול, עליך להוסיף יישומי Snap-in ופריטים אחרים למסוף Snap-in. באפשרותך ליצור חלונות נוספים המספקים תצוגות של הפריטים השונים המרכיבים מסוף Snap-in. כמו כן, באפשרותך ליצור תצוגות פנקס משימות הכוללות קיצורי דרך להפעלה של פקודות תפריט ממיקומים ומכלים שונים במסוף ה- Snap-in, כמו גם להפעלה של פונקציות שורת הפקודה. לאחר שמירת מסוף Snap-in, באפשרותך להפיץ אותו למשתמשים.

הערה

ב- MMC 3.0, החלונית פעולה מחליפה את תצוגות פנקס המשימות. אשף תצוגת פנקס משימות חדשה אינו זמין עבור יישומי Snap-in שנוצרו עבור MMC 3.0, אך ממשיך להיות נתמך עבור יישומי Snap-in ישנים יותר.

לקבלת הוראות בנוגע לאופן השינוי של מסוף Snap-in, ראה MMC 3.0 - כיצד לבצע....

לקבלת מידע אודות מצב עריכה ומצבי גישה נוספים של MMC, ראה מצבי גישה של מסוף Snap-in.