באמצעות אפשרויות שורת הפקודה של MMC, באפשרותך לפתוח מסוף Snap-in ספציפי, לפתוח את MMC במצב עריכה או לציין אם גירסת 32 הסיביות או גירסת 64 הסיביות של MMC פתוחה.

תחביר

mmc <path\filename>.msc [/a] [/64] [/32]‎

פרמטרים

<path\filename>.msc   הפעלת MMC ופתיחת מסוף Snap-in שנשמר. עליך לציין שם קובץ ונתיב מלאים עבור קובץ המסוף שנשמר. אם לא תציין קובץ מסוף, ייפתח ב- MMC מסוף Snap-in חדש.

/a פתיחת מסוף Snap-in שנשמר במצב עריכה. השתמש לביצוע שינויים במסופים שנשמרו.

/64 פתיחת גירסת 64 הסיביות של MMC (MMC64)‎. השתמש באפשרות זו רק אם פועלת ברשותך מערכת הפעלה של Microsoft של 64 סיביות וברצונך להשתמש ביישום Snap-in של 64 סיביות.

/32 פתיחת גירסת 32 הסיביות של MMC (MMC32)‎. אם במחשב פועלת מערכת הפעלה של Microsoft של 64 סיביות, באפשרותך להפעיל יישומי Snap-in של 32 סיביות על-ידי פתיחת MMC באמצעות אפשרות זו של שורת הפקודה כאשר יש ברשותך רק יישומי Snap-in של 32 סיביות.

הערות

  • שימוש באפשרות שורת הפקודה ‎<path\filename>.msc

    באפשרותך להשתמש במשתני סביבה כדי ליצור שורות פקודה או קיצורי דרך שאינם תלויים במיקום המפורש של קבצי מסוף. לדוגמה, אם הנתיב לקובץ מסוף נמצא בתיקיית המערכת (לדוגמה, mmc c:\winnt\system32\console_name), באפשרותך להשתמש במחרוזת הנתונים הניתנת להרחבה %Systemroot% כדי לציין את המיקום (mmc %Systemroot%\system32\console_name.msc). הדבר עשוי להיות שימושי אם אתה מקצה משימות למשתמשים בארגון שלך, אשר עובדים במחשבים שונים.

  • שימוש באפשרות שורת הפקודה ‎/a

    כאשר מסופי Snap-in נפתחים באמצעות אפשרות זו, הם נפתחים במצב עריכה, ללא תלות במצב ברירת המחדל שלהם. אפשרות זו אינה משנה באופן קבוע את הגדרת מצב ברירת המחדל עבור קבצים; בעת השמטת אפשרות זו, מסופי Snap-in ייפתחו ב- MMC בהתאם להגדרות מצב ברירת המחדל שלהם.

  • לאחר פתיחת MMC או קובץ מסוף במצב עריכה, באפשרותך לפתוח כל מסוף קיים על-ידי לחיצה על פתיחה בתפריט מסוף.

  • באפשרותך להשתמש בשורת הפקודה כדי ליצור קיצורי דרך לפתיחת MMC ומסופי Snap-in שנשמרו. פקודה של שורת הפקודה פועלת באמצעות הפקודה הפעלה בתפריט התחלה (אם נבחרה תצוגה קלאסית של תפריט התחלה), בכל חלון של שורת פקודה, בקיצורי דרך או בכל תוכנית או קובץ אצווה הקוראים לפקודה.

למידע נוסף