באפשרותך לעיין בעץ על-ידי הרחבה וכיווץ של הענפים. לשם כך, לחץ על הסמלים של סימן החיבור וסימן החיסור, או לחץ פעמיים על הענף. בטבלה שלהלן מפורטים המקשים וצירופי המקשים שבהם באפשרותך להשתמש כדי לנוע בין ובתוך חלונות במסוף הנוכחי.

פעולת ההקשה תוצאה

TAB או F6

למעבר קדימה בין החלוניות בחלון הפעיל.

SHIFT+TAB או SHIFT+F6

למעבר אחורה בין החלוניות בחלון הפעיל.

CTRL+TAB או CTRL+F6

למעבר קדימה בין חלונות.

CTRL+SHIFT+TAB או CTRL+SHIFT+F6

למעבר אחורה בין חלונות.

סימן החיבור (+) במקלדת הנומרית

להרחבת הפריט הנבחר.

סימן החיסור (-) במקלדת הנומרית

לכיווץ הפריט הנבחר.

כוכבית (*) במקלדת הנומרית

להרחבת העץ כולו מתחת לפריט הבסיס בחלון הפעיל.

חץ למעלה

להעברת הבחירה פריט אחד למעלה בחלונית.

חץ למטה

להעברת הבחירה פריט אחד למטה בחלונית.

PAGE UP

להעברת הבחירה לפריט העליון ביותר הנראה בחלונית.

PAGE DOWN

להעברת הבחירה לפריט התחתון ביותר הנראה בחלונית.

HOME

להעברת הבחירה לפריט הראשון בחלונית.

END

להעברת הבחירה לפריט האחרון בחלונית.

חץ ימינה

להרחבת הפריט הנבחר. אם הפריט הנבחר אינו מכיל פריטים מוסתרים, המקש יפעל כמו חץ למטה.

חץ שמאלה

לכיווץ הפריט הנבחר. אם הפריט הנבחר אינו מכיל פריטים גלויים, המקש יפעל כמו חץ למעלה.

ALT+חץ ימינה

להעברת הבחירה לפריט הבא. לביצוע אותה פעולה שמבצע החץ קדימה בסרגל הכלים.

ALT+חץ שמאלה

להעברת הבחירה לפריט הקודם. לביצוע אותה פעולה שמבצע החץ אחורה בסרגל הכלים.

בטבלה הבאה מפורטות פעולות העכבר שבהן באפשרותך להשתמש כדי לנווט בעץ של MMC.

פעולת העכבר תוצאה

לחיצה

לבחירת פריט.

לחיצה כפולה

להצגה או הסתרה של פריטים הכלולים בפריט הנבחר. להצגת מאפיינים עבור פריט או לפתיחת פריט.

לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני

להצגת תפריט הקיצור פעולה עבור הפריט הנבחר.

הערה

אם לחצני העכבר אינם פועלים כצפוי, ייתכן שהלחצן הימני והשמאלי הוחלפו. ייתכן שתצורת המחשב שבו נעשה שימוש נקבעה כך שהפעולות המשמשות כברירת מחדל המתקבלות באמצעות לחצני העכבר השמאלי והימני הפוכות.

למידע נוסף