Momentopnamen van virtuele machines zijn op bestanden gebaseerde momentopnamen van de toestand, de schijfgegevens en de configuratie van een virtuele machine op een bepaald tijdstip. U kunt meerdere momentopnamen van een virtuele machine maken, zelfs wanneer de virtuele machine actief is. U kunt vervolgens een van de eerdere toestanden van de virtuele machine herstellen door een momentopname toe te passen op de virtuele machine.

U kunt een momentopname maken met Hyper-V Manager of met Virtual Machine Connection. Alle andere taken die u met momentopnamen kunt uitvoeren (zoals momentopnamen toepassen of verwijderen, of een overzicht weergeven met alle momentopnamen voor een bepaalde virtuele machine), zijn beschikbaar via Hyper-V Manager. U kunt ook de .AVHD-bestanden controleren of bewerken en bepalen welke bij welke momentopname een .AVHD-bestand hoort. Zie de technische bibliotheek voor Windows Server 2008 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=143557 (de pagina is mogelijk Engelstalig)) voor instructies over het gebruiken en beheren van momentopnamen van virtuele machines.

Belangrijk

Bewerk geen virtuele harde schijven die worden gebruikt door virtuele machines waarvoor momentopnamen bestaan.

Overwegingen voor momentopnamen van een virtuele machine

Met momentopnamen kunt u de efficiëntie verbeteren voor diverse scenario's waarin u verschillende nieuwe computeromgevingen moet maken en in deze omgevingen verschillende omstandigheden moet reproduceren. Voorbeelden hiervan zijn softwareontwikkelings- en testomgevingen, omgevingen voor technische ondersteuning en trainingsomgevingen.

De kracht en flexibiliteit waarmee deze momentopnamen in bepaalde scenario's zeer nuttig en effectief blijken te zijn, kunnen in andere scenario's echter zorgen voor onbedoelde en mogelijk ernstige gevolgen. Een voorbeeld hiervan is onbedoeld gegevensverlies als gevolg van het niet op de juiste wijze beheren van momentopnamen. Zo kunnen gegevens verloren gaan als u een virtuele harde schijf bewerkt die is aangesloten op een virtuele machine waarvoor momentopnamen bestaan.

Als u werkt met momentopnamen, is het belangrijk dat u de juiste ontwikkelings- en testactiviteiten uitvoert. Gebruik bijvoorbeeld een virtuele machine als testserver, zodat u updates en hotfixes kunt testen voordat ze op de productieservers worden geïmplementeerd. Het is niet raadzaam momentopnamen te gebruiken op virtuele machines die tijdgevoelige services leveren (zoals Active Directory-services) of wanneer de prestaties en de beschikbaarheid van de opslagruimte van essentieel belang zijn.

Voordat u aan de slag gaat met momentopnamen, moet u rekening houden met het volgende:

  • Wanneer u een momentopname maakt, zijn de prestaties van de virtuele machine minder op het moment dat de momentopname wordt gemaakt. Het is raadzaam deze momentopnamen niet te gebruiken op virtuele machines die services leveren in een productieomgeving.

  • Gebruik geen momentopnamen op virtuele machines die zijn geconfigureerd met vaste virtuele harde schijven. Dit gaat ten koste van de prestatievoordelen die het gebruik van vaste virtuele harde schijven anders met zich meebrengt.

  • Voor momentopnamen is voldoende opslagruimte nodig. Momentopnamen worden als .AVHD-bestanden op dezelfde locatie op de virtuele harde schijf opgeslagen. Het maken van meerdere momentopnamen kan veel opslagruimte in beslag nemen. Wanneer u een momentopname verwijdert met Hyper-V-beheer, wordt de momentopname uit de momentopnamestuctuur verwijderd, maar wordt het .AVHD-bestand pas verwijderd wanneer u de virtuele machine uitschakelt.

    Waarschuwing

    Verwijder de .AVHD-bestanden niet rechtstreeks uit de opslaglocatie.

  • Momentopnamen van virtuele machines zijn niet hetzelfde als de momentopnamen die worden gemaakt door de services voor volumeschaduwkopieën (VSS). Momentopnamen van virtuele machines kunnen handig zijn wanneer u een tijdelijke back-up van een virtuele machine wilt maken, maar zijn geen vervanging voor een permanente back-upoplossing. Zie Een back-upschema maken (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143125 (de pagina is mogelijk Engelstalig)) voor meer informatie over het maken van back-ups van virtuele machines.

Aanvullende naslaginformatie