Tworzenie reguł

Za pomocą przystawki Menedżer usługi faksowania można utworzyć reguły routingu faksów wychodzących. Można na przykład utworzyć grupę lokalnych miejsc docelowych i drugą grupę krajowych zamiejscowych miejsc docelowych lub grupę określonego zagranicznego miejsca docelowego.

Stosowanie tych reguł pomaga zagwarantować, że urządzenia faksowe są wydajnie używane i faksy wychodzące nie czekają w kolejkach w czasie bezczynności. Jeśli wszystkie urządzenia w grupie są stale zajęte lub jeśli faksy są gromadzone w kolejkach, należy sprawdzić konfiguracje grup i reguł.

Aby dodać lub usunąć regułę routingu faksów wychodzących
 1. Otwórz przystawkę Menedżer usługi faksowania.

 2. W lewym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Routing wychodzący.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Reguły, wskaż polecenie Nowe, a następnie kliknij polecenie Reguła.

 4. Jeśli znasz kod kraju/regionu, wpisz go w polu Kod kraju/regionu w oknie dialogowym Dodawanie nowej reguły. Jeśli nie znasz dokładnego kodu, kliknij pozycję Wybierz. Na liście rozwijanej kliknij kraj/region, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W obszarze Numer kierunkowy wybierz pozycję Określony, aby ograniczyć regułę do wybranego kraju/regionu, a następnie wpisz numer kierunkowy. Możesz też wybrać pozycję Wszystkie obszary, aby zastosować regułę do całego kraju lub regionu.

 6. Jeśli chcesz zastosować regułę do określonego urządzenia lub grupy routingu, w obszarze Urządzenie docelowe wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować regułę do urządzenia, wybierz pozycję Urządzenie, a następnie wybierz urządzenie z listy rozwijanej.

  • Aby zastosować regułę do grupy routingu, wybierz pozycję Grupa routingu, a następnie wybierz grupę z listy rozwijanej.

Uwagi dodatkowe

 • Aby skonfigurować składniki faksu, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy albo uzyskać odpowiednie uprawnienia drogą delegowania.

 • Aby otworzyć przystawkę Menedżer usługi faksowania, należy kliknąć przycisk Start, wskazać polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknąć polecenie Menedżer usługi faksowania.

Dodatkowe informacje


Spis treści