To okno dialogowe służy do konfigurowania serwera sieci Web, aby weryfikował tożsamość użytkowników. Można określić uwierzytelnianie użytkowników indywidualnych albo wybranych grup użytkowników, aby uniemożliwić nieupoważnionym użytkownikom dostęp do zastrzeżonych zawartości witryny sieci Web (HTTP). Opcja Dostęp anonimowy pozwala użytkownikom na nawiązywanie połączeń anonimowych. Użytkownik loguje się w Internetowych usługach informacyjnych na koncie anonimowym lub gościnnym. Obecnie istnieją cztery metody korzystania z opcji Dostęp uwierzytelniony.

  • Uwierzytelnianie zintegrowane systemu Windows opiera się na wymianie szyfrowanych informacji z przeglądarką sieci Web komputera klienckiego w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika.

  • Uwierzytelnianie szyfrowane działa tylko z kontami Active Directory®. W tej metodzie zamiast hasła w postaci tekstowej w sieci przesyłana jest wartość skrótu. Uwierzytelnianie szyfrowane działa między serwerami proxy oraz innymi zaporami i jest dostępne tylko w katalogach WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning).

  • W metodzie Uwierzytelnianie podstawowe hasła są przesyłane w postaci niezaszyfrowanego zwykłego tekstu.

Włącz dostęp anonimowy

Zaznacz to pole wyboru, aby ustanowić anonimowe połączenie dla użytkowników. Internetowe usługi informacyjne logują użytkownika na koncie anonimowym lub gościnnym. Domyślnie serwer tworzy konto IUSR_nazwa_komputera i korzysta z niego.

Nazwa użytkownika

Jest to nazwa użytkownika dla konta używanego do anonimowego dostępu tylko w ramach systemu Windows.

Hasło

Hasło konta użytkownika anonimowego jest używane tylko w ramach systemu Windows. Anonimowi użytkownicy nie logują się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.

Przeglądaj

Kliknij, aby wyszukać i wybrać typ obiektu, np. użytkownik, oraz lokalizację, np. komputer użytkownika lub dowolny dostępny komputer połączony z siecią.

Dostęp uwierzytelniony

Opcje wybrane w tej sekcji wymagają od użytkowników podania poprawnej nazwy użytkownika systemu Microsoft Windows i hasła, zanim będą mogli uzyskać dostęp do jakichkolwiek informacji znajdujących się na serwerze.

Zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows

Zaznacz, aby zapewnić przesyłanie przez sieć nazwy użytkownika i hasła w postaci mieszania. Jest to bezpieczna forma uwierzytelniania.

Uwaga

Jeśli włączona jest ta metoda uwierzytelniania, Internetowe usługi informacyjne wykorzystują zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows tylko wtedy, gdy dostęp anonimowy jest wyłączony i następuje odmowa dostępu, ponieważ ustawiono prawa dostępu do systemu plików Windows określające, że użytkownicy chcący nawiązać połączenie z zastrzeżoną zawartością muszą podać swoją nazwę użytkownika systemu Windows i hasło.

Uwierzytelnianie szyfrowane dla serwerów domeny systemu Windows

Zaznacz, aby pracować z usługą Active Directory®, przesyłając przez sieć wartość mieszania zamiast hasła tekstowego. Metoda ta działa poprzez serwery proxy i inne zapory. Uwierzytelnianie szyfrowane wymaga, aby został zdefiniowany Obszar.

Uwierzytelnianie podstawowe (hasło wysyłane zwykłym tekstem)

Zaznacz, aby wysyłać hasło w sieci jako zwykły tekst. Uwierzytelnianie podstawowe jest częścią specyfikacji protokołu HTTP i jest obsługiwane przez większość przeglądarek; nazwa użytkownika i hasło nie są jednak szyfrowane i mogą stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa.

Domena domyślna

Identyfikuje domenę systemu Windows wykorzystywaną do kontroli uwierzytelniania użytkowników.

Wybierz

Kliknij, aby wyświetlić listę wszystkich domen, z którymi istnieje połączenie, w celu uwierzytelniania użytkownika lub grupy.

Obszar

Identyfikuje domenę lub kontrolera uwierzytelniania innego systemu operacyjnego do użycia w celu uwierzytelnienia użytkownika lub grupy.

Wybierz

Kliknij, aby wyświetlić listę wszystkich domen i obszarów, z którymi istnieje połączenie.

Tematy pokrewne


Spis treści