Aby zdalnie zarządzać usługą kolejkowania wiadomości na komputerze zdalnym, należy na nim uruchomić usługę Rejestr zdalny. Jeśli nie jest ona uruchomiona, to węzeł Kolejkowanie wiadomości dla komputera zdalnego nie będzie wyświetlany w przystawce Zarządzanie komputerem na komputerze lokalnym.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy lub równoważnej na komputerze lokalnym i zdalnym.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury za pomocą przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory jest członkostwo w grupie <Domena>\Administratorzy domeny lub równoważnej.

Zdalne zarządzanie Usługą kolejkowania wiadomości

Aby uruchomić Usługę rejestru zdalnego na komputerze zdalnym
 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem.

 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Usługi.

  Gdzie?

  • Zarządzanie komputerem/Usługi i aplikacje/Usługi

 3. W okienku szczegółów znajdź usługę Rejestr zdalny i upewnij się, że jej stan to Uruchomiono. Jeśli usługa nie jest uruchomiona, kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Rejestr zdalny, a następnie kliknij pozycję Uruchom. Warto także zmienić typ uruchamiania na Automatyczny. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Rejestr zdalny, kliknij pozycję Właściwości, a następnie w oknie Typ uruchomienia kliknij opcję Automatyczne.

Aby zdalnie zarządzać usługą kolejkowania wiadomości z komputera lokalnego
 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Zarządzanie komputerem (lokalne), a następnie kliknij polecenie Podłącz do innego komputera.

  - lub -

  W menu Akcja kliknij polecenie Podłącz do innego komputera.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie komputera kliknij opcję Inny komputer, wpisz lub wybierz nazwę komputera zdalnego, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Jeśli połączenie powiedzie się (tzn. przystawka Zarządzanie komputerem będzie odwoływać się do nazwy komputera zdalnego), kliknij dwukrotnie pozycję Usługi i aplikacje i sprawdź, czy w okienku szczegółów zostanie wyświetlona pozycja Kolejkowanie wiadomości.

Aby zarządzać kolejkami usługi kolejkowania wiadomości przy użyciu przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

 2. W menu Widok kliknij polecenie Użytkownicy, grupy i komputery jako kontenery, a następnie kliknij przycisk Funkcje zaawansowane.

 3. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią kolejkę.

  Gdzie?

  • Użytkownicy i komputery usługi Active Directory/Domena/Jednostka_organizacyjna (np. Komputery lub Kontrolery domeny)/Komputer/msmq/Folder_kolejki (np. Kolejki prywatne dla kolejki prywatnej)/Kolejka/Wiadomość

 4. Wykonaj odpowiednie zadania, tak jak podczas używania przystawki Zarządzanie komputerem.

  Z tej metody można korzystać tylko w sytuacji, gdy komputer lokalny należy do domeny systemu Windows 2000 lub nowszego i może kontaktować się z kontrolerem domeny.

  Aby można było tworzyć, usuwać i zmieniać właściwości kolejek publicznych na komputerach zdalnych za pomocą przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, należy mieć poświadczenia administracyjne w domenie i zalogować się na koncie użytkownika domeny.

Uwagi dodatkowe

 • Aby otworzyć przystawkę Zarządzanie komputerem w systemie Windows® 7, kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj.

 • Aby otworzyć przystawkę Zarządzanie komputerem w systemie Windows Server® 2008 R2, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie Programy, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.

Dodatkowe informacje


Spis treści