Można użyć serwera DHCP do przypisania adresów IP klientom sieci VPN lub można skonfigurować serwer RRAS do używania statycznej puli adresów IP do przydzielania połączeniom dostępu zdalnego opartym na protokole TCP/IP i połączeniom z wybieraniem numeru na żądanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł dotyczący usług RRAS i DHCP (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140605).

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w lokalnej grupie Administratorzy lub równoważnej.

Aby utworzyć statyczną pulę adresów IP
 1. Otwieranie przystawki RRAS programu MMC.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę serwera RRAS, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Jeśli używasz programu Menedżer serwera, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Routing i dostęp zdalny, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na stronie Właściwości kliknij kartę IPv4.

 4. W obszarze Przypisywanie adresów IPv4 kliknij opcję Statyczna pula adresów.

 5. Kliknij przycisk Dodaj.

 6. W polu Początkowy adres IP wpisz początkowy adres IP.

 7. Wpisz końcowy adres IP zakresu w polu Końcowy adres IP lub wpisz liczbę adresów IP w zakresie w polu Liczba adresów, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij przycisk OK, a następnie powtórz kroki od 5 do 7 dla wszystkich zakresów, które chcesz dodać.

Aby skonfigurować usługę RRAS do używania adresów z serwera DHCP
 1. Otwieranie przystawki RRAS programu MMC.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę serwera, dla którego chcesz utworzyć statyczną pulę adresów IP, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Jeśli używasz programu Menedżer serwera, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Routing i dostęp zdalny, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na stronie Właściwości kliknij kartę IPv4.

 4. W obszarze Przypisywanie adresów IPv4 kliknij opcję Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP).

 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Uwagi dodatkowe

 • Jeśli statyczna pula adresów IP składa się z zakresów adresów IP należących do osobnej podsieci, należy włączyć protokół routingu IP na komputerze serwera dostępu zdalnego lub dodać do routerów w sieci intranet statyczne trasy IP w postaci {adres IP, maska} dla każdego zakresu. Jeśli trasy nie zostaną dodane, klienci dostępu zdalnego nie będą mogli odbierać ruchu z zasobów w intranecie.

 • Jeśli serwer DHCP znajduje się w tej samej podsieci co serwer RRAS, nie trzeba konfigurować agenta przekazywania DHCP. Usługa RRAS może znaleźć serwery DHCP w tej samej sieci za pomocą pakietów emisji w sieci.

Dodatkowe informacje


Spis treści