Ta karta służy do konfigurowania ustawień trybu routera IGMP na określonym interfejsie.

Uwaga

Formanty na tej karcie są dostępne do konfiguracji tylko wtedy, gdy tryb routera IGMP został włączony na karcie Ogólne.

Element okna dialogowegoOpis

Zmienna niezawodności

Zmienna niezawodności pozwala określić możliwość utraty informacji w podsieci, do której jest podłączony ten interfejs. Protokół IGMP może odzyskać utracone pakiety IGMP (zmienna niezawodności ustawiona na wartość 1) Zmiennej niezawodności należy przypisać wartość równą 2 lub większą. Domyślną wartością zmiennej jest 2.

Interwał zapytania (sekundy)

Interwał zapytania określa czas (w sekundach) między komunikatami zapytań ogólnych protokołu IGMP wysyłanymi przez router (jeśli router jest obiektem wysyłającym zapytania w danej podsieci). Domyślny interwał zapytania to 125 sekund.

Interwał odpowiedzi na zapytanie (sekundy)

Interwał odpowiedzi na zapytanie określa maksymalny czas (w sekundach), przez który router IGMP oczekuje na odpowiedź na komunikat zapytania ogólnego. Domyślny interwał odpowiedzi na zapytanie to 10 sekund. Musi być mniejszy niż interwał zapytania.

Interwał zapytania ostatniego członka grupy (milisekundy)

Interwał zapytania ostatniego członka grupy określa czas (w milisekundach), przez który router IGMP oczekuje na odpowiedź na komunikat zapytania specyficznego dla grupy. Interwał zapytania ostatniego członka grupy określa także czas (w sekundach) między kolejnymi komunikatami zapytań specyficznych dla grupy. Domyślny interwał zapytania ostatniego członka grupy jest równy 1 sekundzie.

Interwał zapytania początkowego (sekundy)

Interwał zapytania początkowego określa czas (w sekundach) między kolejnymi komunikatami zapytań ogólnych wysyłanymi przez źródło zapytań podczas uruchamiania. Domyślna wartość interwału zapytania początkowego jest równa ¼ wartości interwału zapytania.

Liczba zapytań początkowych

Liczba zapytań początkowych określa liczbę komunikatów zapytań ogólnych wysyłanych podczas uruchamiania.

Liczba zapytań ostatniego członka grupy

Liczba zapytań ostatniego członka grupy określa liczbę komunikatów zapytań specyficznych dla grupy, które są wysyłane do chwili, gdy router przyjmie założenie, że w grupie hostów badanej za pomocą zapytań wysyłanych przez ten interfejs nie ma elementów członkowskich. Domyślna liczba zapytań ostatniego członka grupy to 2.

Automatycznie ponownie oblicz wartości domyślne

Określa, czy wartości w polach Interwał zapytania początkowego, Liczba zapytań początkowych i Liczba zapytań ostatniego członka grupy są obliczane automatycznie zgodnie z następującymi założeniami:

  • Interwał zapytania początkowego jest równy ¼ wartości interwału zapytania.

  • Liczba zapytań początkowych ma tę samą wartość co zmienna niezawodności.

  • Liczba zapytań ostatniego członka grupy ma tę samą wartość co zmienna niezawodności.

Interwał członkostwa grupy (sekundy)

Zawiera obliczony interwał członkostwa grupy. Interwał członkostwa grupy określa czas (w sekundach), który musi upłynąć do chwili, gdy router multiemisji ustali, że nie istnieją już inne elementy członkowskie w grupie hostów w podsieci. Interwał członkostwa grupy jest równy (zmienna niezawodności) * (interwał zapytania) + (interwał odpowiedzi na zapytanie).

Bieżący interwał pozostałych zapytań

Zawiera obliczony bieżący interwał pozostałych zapytań. Bieżący interwał pozostałych zapytań określa czas (w sekundach), który musi upłynąć do chwili, gdy router multiemisji ustali, że nie istnieje żaden inny router multiemisji, który powinien być źródłem zapytań. Bieżący interwał pozostałych zapytań jest równy (zmienna niezawodności) * (interwał zapytania) + (interwał odpowiedzi na zapytanie)/2.

Dodatkowe informacje


Spis treści