Należy skonfigurować następujące dwie grupy zabezpieczeń na serwerze usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego:

 • Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych

 • Komputery brokera sesji

Konfigurowanie grupy Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych

Aby serwer programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego udostępniał funkcję Połączenia programów RemoteApp i pulpitu z serwera usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego, konto komputera serwera programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego musi być elementem członkowskim grupy Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych na serwerze usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego.

Należy również dodać konto komputera serwera usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego do grupy Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych.

Członkostwo lokalnej grupy Administratorzy lub równoważnej na serwerze hosta sesji usług pulpitu zdalnego, który ma zostać skonfigurowany, stanowi minimum wymagane do wykonania tej procedury. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby skonfigurować grupę Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych
 1. Na serwerze usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.

 2. W lewym okienku rozwiń węzeł Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie kliknij pozycję Grupy.

 3. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych.

 4. W oknie dialogowym Właściwości: Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych kliknij przycisk Dodaj.

 5. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników, komputerów, kont usług lub grup kliknij przycisk Typy obiektów.

 6. W oknie dialogowym Typy obiektów zaznacz pole wyboru Komputery, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania określ konta komputerów serwerów programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego i usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości: Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych.

Konto komputera serwera programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego można dodać do grupy Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych również przy użyciu narzędzia Menedżer połączeń usług pulpitu zdalnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie właściwości funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu.

Konfigurowanie grupy Komputery brokera sesji

Jeśli zainstalowano i skonfigurowano serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego do obsługi przekierowywania do pulpitów wirtualnych, należy dodać konto komputera tego serwera do lokalnej grupy Komputery brokera sesji na serwerze usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego do obsługi przekierowywania, zobacz temat Konfigurowanie serwera hosta sesji usług pulpitu zdalnego do obsługi przekierowywania do pulpitów wirtualnych.

Jeśli wdrożono farmę serwerów Host sesji usług pulpitu zdalnego ze zrównoważonym obciążeniem w celu udostępniania programów Programy RemoteApp za pomocą funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu, dodaj konto komputera każdego serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego należącego do farmy serwerów Host sesji usług pulpitu zdalnego ze zrównoważonym obciążeniem do grupy Komputery brokera sesji.

Uwaga

Grupa Komputery brokera sesji na serwerze usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego musi zawierać również konta komputerów wszystkich serwerów funkcji Host wirtualizacji pulpitu zdalnego obsługujących maszyny wirtualne używane na potrzeby funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu. Konto komputera serwera funkcji Host wirtualizacji pulpitu zdalnego jest automatycznie dodawane do grupy Komputery brokera sesji po dodaniu serwera funkcji Host wirtualizacji pulpitu zdalnego przy użyciu narzędzia Menedżer połączeń usług pulpitu zdalnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie serwera hosta wirtualizacji pulpitu zdalnego dla funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu.

Członkostwo lokalnej grupy Administratorzy lub równoważnej na serwerze brokera połączeń usług pulpitu zdalnego, który ma zostać skonfigurowany, stanowi minimum wymagane do wykonania tej procedury. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby skonfigurować grupę Komputery brokera sesji
 1. Na serwerze usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.

 2. W lewym okienku rozwiń węzeł Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie kliknij pozycję Grupy.

 3. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Komputery brokera sesji.

 4. W oknie dialogowym Właściwości: Komputery brokera sesji kliknij przycisk Dodaj.

 5. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników, komputerów, kont usług lub grup kliknij opcję Typy obiektów.

 6. Zaznacz pole wyboru Komputery, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania określ konto komputera każdego serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości: Komputery brokera sesji.

Informacje dodatkowe


Spis treści