Kreatora konfiguracji pulpitów wirtualnych w narzędziu Menedżer połączeń usług pulpitu zdalnego można użyć, aby ułatwić konfigurowanie usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego w celu korzystania z serwerów, które są potrzebne do umożliwienia użytkownikom dostępu do pulpitów wirtualnych za pomocą funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu. Pulpity wirtualne obejmują maszyny wirtualne znajdujące się w pulach pula pulpitów wirtualnych i przypisane jako osobisty pulpit wirtualny.

Kreator konfiguracji pulpitów wirtualnych umożliwia określenie następujących serwerów, które mają być używane do obsługi pulpitów wirtualnych:

 • Serwery funkcji Host wirtualizacji pulpitu zdalnego obsługujące maszyny wirtualne, które mają być używane jako pulpity wirtualne.

 • Serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego skonfigurowany do obsługi przekierowywania do pulpitów wirtualnych.

 • Serwer programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego, za pomocą którego pulpity wirtualne są udostępniane użytkownikom.

Ważne

Przed uruchomieniem Kreatora konfiguracji pulpitów wirtualnych należy upewnić się, że serwery zostały zainstalowane i są dostępne w sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie środowiska do obsługi funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu.

Poniższa procedura służy do uruchamiania Kreatora konfiguracji pulpitów wirtualnych.

Członkostwo lokalnej grupy Administratorzy lub równoważnej na serwerze brokera połączeń usług pulpitu zdalnego, który ma zostać skonfigurowany, stanowi minimum wymagane do wykonania tej procedury. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby uruchomić Kreatora konfiguracji pulpitów wirtualnych
 1. Na serwerze brokera połączeń usług pulpitu zdalnego otwórz Menedżera połączeń usług pulpitu zdalnego. Aby otworzyć Menedżera połączeń usług pulpitu zdalnego, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, wskaż polecenie Usługi pulpitu zdalnego, a następnie kliknij polecenie Menedżer połączeń usług pulpitu zdalnego.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Serwery hosta wirtualizacji pulpitu zdalnego, a następnie w menu Akcja kliknij polecenie Konfiguruj pulpity wirtualne.

 3. Na stronie Zanim rozpoczniesz przejrzyj informacje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na stronie Określ serwer hosta wirtualizacji pulpitu zdalnego dodaj lub usuń serwery funkcji Host wirtualizacji pulpitu zdalnego, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Konfiguruj ustawienia przekierowywania określ odpowiednie ustawienia przekierowywania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie ustawień przekierowywania dla pulpitów wirtualnych.

  Ważne

  Domyślnie Kreator konfiguracji pulpitów wirtualnych automatycznie konfiguruje serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego określony w polu Nazwa serwera do obsługi przekierowywania. Aby serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego nie był automatycznie konfigurowany, zaznacz pole wyboru Nie konfiguruj automatycznie. Następnie należy ręcznie skonfigurować serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego do obsługi przekierowywania dla pulpitów wirtualnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie serwera hosta sesji usług pulpitu zdalnego do obsługi przekierowywania.

 6. Po określeniu odpowiednich ustawień przekierowywania, kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Określ serwer programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego wprowadź nazwę serwera programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego, który prezentuje użytkownikom funkcję Połączenia programów RemoteApp i pulpitu z serwera usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga

  Jeśli serwer programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego został już określony, nie można wprowadzić nazwy serwera na stronie Określ serwer programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego. Aby uzyskać informacje na temat sposobu ręcznego dodawania innych serwerów programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego, zobacz temat Konfigurowanie właściwości funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu.

 8. Na stronie Potwierdzanie zmian przejrzyj wybrane opcje, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 9. Na stronie Informacje podsumowujące przejrzyj informacje, a następnie podejmij decyzję o rozpoczęciu przypisywania pulpitów osobisty pulpit wirtualny do użytkowników. Aby przypisać pulpity osobisty pulpit wirtualny, kliknij przycisk Zakończ w celu uruchomienia Kreatora przypisywania osobistego pulpitu wirtualnego.

  Aby nie przypisywać teraz pulpitów osobisty pulpit wirtualny, wyczyść pole wyboru Przypisz osobisty pulpit wirtualny, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Kreatora przypisywania osobistego pulpitu wirtualnego można uruchomić później.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat Kreatora przypisywania osobistego pulpitu wirtualnego, zobacz temat Przypisywanie osobistego pulpitu wirtualnego przy użyciu Kreatora przypisywania osobistego pulpitu wirtualnego.

Uwaga

Aby dodać lub usunąć serwery funkcji Host wirtualizacji pulpitu zdalnego albo zmienić ustawienia przekierowywania, można ponownie uruchomić Kreatora konfiguracji pulpitów wirtualnych i wprowadzić potrzebne zmiany. Zmiany te można również wprowadzić ręcznie, przechodząc do odpowiednich okien dialogowych w narzędziu Menedżer połączeń usług pulpitu zdalnego.

Informacje dodatkowe


Spis treści