Aby skonfigurować serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego do obsługi programów Programy RemoteApp, należy wykonać następujące czynności:

 • Zainstalować programy na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego.

 • Dodać programy do listy Programy RemoteApp.

 • Upewnić się, że Programy RemoteApp są dostępne za pomocą programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania tych kroków, zobacz Pomoc narzędzia Menedżer programów RemoteApp w systemie Windows Server 2008 R2.

Ponadto na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego obsługującym programy Programy RemoteApp należy wykonać następujące czynności:

 • Dodać użytkowników i grupy, które potrzebują mieć dostęp do programów Programy RemoteApp, do grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego.

 • Dodać konto komputera odpowiedniego serwera usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego do grupy Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych.

  Uwaga

  Odpowiedni serwer usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego to serwer usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego udostępniający użytkownikom programy Programy RemoteApp z serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego za pomocą funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu.

Konfigurowanie grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego

Domyślnie po zainstalowaniu usługi roli Host sesji usług pulpitu zdalnego połączenia zdalne są włączone. Poniższa procedura służy do dodawania użytkowników i grup, które potrzebują mieć dostęp do programów RemoteApp na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego.

Członkostwo lokalnej grupy Administratorzy lub równoważnej na serwerze hosta sesji usług pulpitu zdalnego, który ma zostać skonfigurowany, stanowi minimum wymagane do wykonania tej procedury. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby skonfigurować grupę Użytkownicy pulpitu zdalnego
 1. Na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego obsługującym Programy RemoteApp uruchom narzędzie System. Aby uruchomić narzędzie System, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie control system, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. W lewym okienku okna System kliknij pozycję Ustawienia zdalne.

 3. W oknie dialogowym Właściwości systemu, na karcie Zdalny kliknij przycisk Wybierz użytkowników, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników lub grup dodaj odpowiednich użytkowników i grupy. Dodawani użytkownicy i grupy zostaną dodani do grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego.

  Uwaga

  Członkowie lokalnej grupy Administratorzy mogą nawiązywać połączenie niezależnie od tego, czy znajdują się na liście.

 5. Po dodaniu odpowiednich użytkowników i grup kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybieranie użytkowników lub grup, kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Użytkownicy pulpitu zdalnego, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości systemu.

Konfigurowanie grupy Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych

Konto komputera odpowiedniego serwera usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego należy dodać do grupy Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego.

Członkostwo lokalnej grupy Administratorzy lub równoważnej na serwerze hosta sesji usług pulpitu zdalnego, który ma zostać skonfigurowany, stanowi minimum wymagane do wykonania tej procedury. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby skonfigurować grupę Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych
 1. Na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego obsługującym Programy RemoteApp kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.

 2. W lewym okienku rozwiń węzeł Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie kliknij pozycję Grupy.

 3. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych.

 4. W oknie dialogowym Właściwości: Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych kliknij przycisk Dodaj.

 5. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników, komputerów, kont usług lub grup kliknij przycisk Typy obiektów.

 6. W oknie dialogowym Typy obiektów zaznacz pole wyboru Komputery, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania określ konto komputera odpowiedniego serwera usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości: Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych.

Informacje dodatkowe


Spis treści