Zainstaluj program Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego na serwerze, z którym użytkownicy mają się łączyć za pośrednictwem sieci Web, aby uzyskać dostęp do funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu. Podczas instalowania usługi roli Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego są także instalowane usługi Microsoft Internet Information Services (IIS).

Serwer, na którym zainstalowano program Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego, pełni funkcje serwera sieci Web. Ten serwer nie musi być serwerem Host sesji usług pulpitu zdalnego ani serwerem usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego.

Poniższa procedura służy do instalowania usługi roli Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w lokalnej grupie Administratorzy lub równoważnej. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby zainstalować usługę roli Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego
 1. Na komputerze, na którym chcesz zainstalować usługę roli Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego, otwórz narzędzie Menedżer serwera. Aby otworzyć Menedżera serwera, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Menedżer serwera.

 2. Jeśli rola Usługi pulpitu zdalnego nie została jeszcze zainstalowana:

  1. W obszarze Podsumowanie ról kliknij łącze Dodaj role.

  2. Na stronie Zanim rozpoczniesz kliknij przycisk Dalej.

  3. Na stronie Wybieranie ról serwera zaznacz pole wyboru Usługi pulpitu zdalnego, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Przejrzyj stronę Usługi pulpitu zdalnego, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  5. Na stronie Wybieranie usług ról zaznacz pole wyboru Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego.

  Jeśli rola Usługi pulpitu zdalnego została już zainstalowana:

  1. W obszarze Podsumowanie ról kliknij opcję Usługi pulpitu zdalnego.

  2. W obszarze Usługi ról kliknij przycisk Dodaj usługi ról.

  3. Na stronie Wybieranie usług ról zaznacz pole wyboru Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego.

 3. Przejrzyj informacje o wymaganych usługach ról, a następnie kliknij pozycję Dodaj wymagane usługi ról.

 4. Kliknij przycisk Dalej.

 5. Przejrzyj stronę Serwer sieci Web (IIS), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Wybieranie usług ról zawierającej monit o wybranie usługi roli, która ma zostać zainstalowana dla usług IIS, kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Potwierdzanie opcji instalacji sprawdź, czy zostanie zainstalowana usługa roli Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

 8. Na stronie Postęp instalacji są wyświetlane informacje dotyczące postępu instalacji.

 9. Na stronie Wyniki instalacji upewnij się, że instalacja usługi roli Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego powiodła się, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Po zainstalowaniu usługi roli Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego należy również dodać konto komputera serwera programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego do grupy Komputery programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych na serwerze usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie grup zabezpieczeń na serwerze brokera połączeń usług pulpitu zdalnego.

Informacje dodatkowe


Spis treści