Poniższa procedura służy do przypisywania pulpitu osobisty pulpit wirtualny do użytkownika przy użyciu narzędzia Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

Uwaga

Należy użyć narzędzia Użytkownicy i komputery usługi Active Directory dostępnego w systemie Windows Server 2008 R2.

Minimalnym wymaganiem do konfigurowania właściwości większości kont użytkowników domeny jest członkostwo w grupie Operatorzy kont lub równoważnej. W niektórych przypadkach minimalnym wymaganiem jest członkostwo w grupie Administratorzy domeny lub równoważnej. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby przypisać osobisty pulpit wirtualny przy użyciu narzędzia Użytkownicy i komputery usługi Active Directory
  1. Otwórz przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby otworzyć przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, zaloguj się do komputera, na którym zainstalowano przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory (na przykład do kontrolera domeny usługi Active Directory), kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie dsa.msc, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Zlokalizuj konto użytkownika, do którego chcesz przypisać osobisty pulpit wirtualny.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  4. Na karcie Osobisty pulpit wirtualny zaznacz pole wyboru Przypisz osobisty pulpit wirtualny do tego użytkownika.

  5. W polu Nazwa komputera wpisz w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) komputera, do którego chcesz przypisać użytkownika. Aby wyszukać nazwę komputera, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane, aby znaleźć komputer w oknie dialogowym Wybieranie komputera.

    Ważne

    Nazwa maszyny wirtualnej w narzędziu Menedżer funkcji Hyper-V musi odpowiadać nazwie FQDN komputera.

  6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać wybrane opcje i zamknąć okno dialogowe Właściwości.

Aby usunąć przypisanie, wyczyść pole wyboru Przypisz osobisty pulpit wirtualny do tego użytkownika. Można również użyć narzędzia Edytor ADSI w celu wyczyszczenia wartości atrybutu msTSPrimaryDesktop we właściwościach konta użytkownika.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu wyświetlania listy maszyn wirtualnych przypisanych do użytkowników, zobacz temat Informacje o przypisaniach maszyn wirtualnych.

Informacje dodatkowe


Spis treści