Aby umożliwić użytkownikom dostęp do pulpitów wirtualnych za pomocą funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu, należy określić serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego obsługujący przekierowywanie do pulpitów wirtualnych. Pulpity wirtualne obejmują maszyny wirtualne znajdujące się w pulach pula pulpitów wirtualnych i przypisane jako osobisty pulpit wirtualny.

Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego do obsługi przekierowywania do pulpitów wirtualnych, zobacz temat Konfigurowanie serwera hosta sesji usług pulpitu zdalnego do obsługi przekierowywania do pulpitów wirtualnych.

Ustawienia przekierowywania skonfigurowane za pomocą narzędzia Menedżer połączeń usług pulpitu zdalnego są używane zarówno w przypadku połączeń z pulami pula pulpitów wirtualnych, jak i pulpitami osobisty pulpit wirtualny. Nie można określić różnych ustawień przekierowywania dla pul pula pulpitów wirtualnych i pulpitów osobisty pulpit wirtualny.

Poniższa procedura służy do konfigurowania ustawień przekierowywania dla pulpitów wirtualnych przy użyciu narzędzia Menedżer połączeń usług pulpitu zdalnego.

Uwaga

Ustawienia przekierowywania można skonfigurować również przy użyciu Kreatora konfiguracji pulpitów wirtualnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uruchamianie Kreatora konfiguracji pulpitów wirtualnych.

Członkostwo lokalnej grupy Administratorzy lub równoważnej na serwerze brokera połączeń usług pulpitu zdalnego, który ma zostać skonfigurowany, stanowi minimum wymagane do wykonania tej procedury. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby skonfigurować ustawienia przekierowywania
  1. Na serwerze brokera połączeń usług pulpitu zdalnego otwórz Menedżera połączeń usług pulpitu zdalnego. Aby otworzyć Menedżera połączeń usług pulpitu zdalnego, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, wskaż polecenie Usługi pulpitu zdalnego, a następnie kliknij polecenie Menedżer połączeń usług pulpitu zdalnego.

  2. W lewym okienku kliknij pozycję Serwery hosta wirtualizacji pulpitu zdalnego, a następnie w menu Akcja kliknij polecenie Właściwości.

  3. W oknie dialogowym Właściwości pulpitów wirtualnych, na karcie Ustawienia przekierowywania, w polu Nazwa serwera wprowadź nazwę NetBIOS lub w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego skonfigurowanego do obsługi przekierowywania.

  4. Aby zapewnić przekierowywanie klientom używającym programu Podłączanie pulpitu zdalnego w wersji 6.1 lub starszej, zaznacz pole wyboru Włącz przekierowywanie dla wcześniejszych wersji programu Podłączanie pulpitu zdalnego, a następnie w polu Alternatywna nazwa serwera wprowadź alternatywną nazwę serwera. Aby uzyskać informacje na temat alternatywnych nazw serwera, zobacz temat Konfigurowanie alternatywnej nazwy serwera na potrzeby przekierowywania.

  5. Po zakończeniu kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości pulpitów wirtualnych.

Informacje dodatkowe


Spis treści