Polecenie yppush

NAZWA

Polecenie yppush wymusza propagację zmienionej mapy sieciowej usługi informacyjnej (NIS).

SKŁADNIA

yppush [-d adNisDomain] [-q] [-t timeout] [-h host[...]] mapname

OPIS

Polecenie yppush (1w) to narzędzie wiersza polecenia systemu Windows, które wysyła żądanie transferu z serwera głównego sieciowej usługi informacyjnej nowej wersji mapy sieciowej usługi informacyjnej określonej przez argument mapname do serwerów podrzędnych (nazywanych też serwerami slave) sieciowej usługi informacyjnej z systemem UNIX. Jest ono uruchamiane tylko na serwerze głównym sieciowej usługi informacyjnej po zmianie mapy sieciowej usługi informacyjnej. Jeśli określono opcję -h, żądanie transferu jest wysyłane tylko do określonego serwera. W przeciwnym razie polecenie yppush najpierw tworzy listę hostów serwera sieciowej usługi informacyjnej, odczytując mapę sieciowej usługi informacyjnej ypservers w domenie. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowego formatu mapy ypservers, zobacz uwagę w tym temacie.

Polecenie yppush wysyła żądanie transferu mapy z serwera sieciowej usługi informacyjnej do agenta transferu na każdym hoście podrzędnym. Agent transferu hosta to narzędzie, które kopiuje dane mapy z serwera głównego. Po ukończeniu transferu, niezależnie od tego, czy operacja transferu zakończyła się pomyślnie, agent transferu zwraca komunikat o stanie, którego zawartość można wydrukować do wyjścia standardowego. Agenci transferu zwracają też komunikaty, gdy transfer nie jest możliwy - gdy na przykład nie można dostarczyć żądania polecenia yppush do jednego lub większej liczby hostów lub gdy limit czasu oczekiwania na odpowiedzi hostów wyczerpał się.

Z poleceniem yppush mogą być używane następujące opcje i argumenty:

Parametr Definicja

-d adNisDomain

Umożliwia określenie domeny sieciowej usługi informacyjnej. Jeśli ta opcja nie zostanie użyta, polecenie działa zgodnie z założeniem, że domena sieciowej usługi informacyjnej jest domeną nazwaną w zmiennej środowiskowej DEFAULT_NIS_DOMAIN.

-q

Tryb cichy. Polecenie yppush nie oczekuje na odpowiedź od serwerów podrzędnych i nie zgłasza błędów.

-t timeout

Umożliwia określenie wartości limitu czasu (w sekundach) oczekiwania polecenia yppush na odpowiedź z serwera podrzędnego. Ta wartość musi być większa niż zero. Wartością domyślną jest 30 seconds.

-h host[...]

Nazwa hosta, który ma być powiadamiany o zmianach mapy. Można określić wiele nazw hostów, rozdzielając je spacjami. W przypadku nieokreślenia tej opcji powiadomienie jest wysyłane do wszystkich serwerów podrzędnych w domenie.

Uwaga

Klucze w mapie ypservers to nazwy komputerów, na których są uruchomione serwery sieciowej usługi informacyjnej, zapisane za pomocą zestawu znaków ASCII. To znaczy, że mapa ypservers powinna zawierać listę serwerów sieciowej usługi informacyjnej, z których każdy powinien się znajdować w oddzielnym wierszu. Jeśli mapa ypservers zawiera aliasy, należy ją edytować, aby zawierała tylko nazwy hostów serwerów - po jednej w każdym wierszu. Poniższa lista to przykład prawidłowej mapy ypservers:

ypserver_1
ypserver_2
ypserver_3

Zobacz też


Spis treści