Menedżer sieci wirtualnej umożliwia tworzenie sieci wirtualnych i zarządzanie nimi. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Zarządzanie sieciami wirtualnymi.

W poniższej tabeli opisano dostępne ustawienia Menedżera sieci wirtualnej.

Ustawienie Opis

Zewnętrzne

Tworzy połączenie z fizyczną kartą sieciową, aby umożliwić maszynom wirtualnym uzyskiwanie dostępu do sieci fizycznej.

Ustawienie Zezwalaj systemowi operacyjnemu zarządzania na współużytkowanie tej karty sieciowej pozwala określić, czy użytkownik może używać fizycznej karty sieciowej w celu uzyskiwania dostępu do systemu operacyjnego zarządzania, w którym działa rola funkcji Hyper-V. Tej opcji można używać do izolowania systemu operacyjnego zarządzania od komunikacji między maszynami wirtualnymi i innymi komputerami w sieci fizycznej. Oznacza to jednak, że w przypadku wyczyszczenia tej opcji nie będzie można połączyć się zdalnie z systemem operacyjnym zarządzania za pośrednictwem takiej fizycznej karty sieciowej.

Wewnętrzne

Zapewnia komunikację między systemem operacyjnym zarządzania i maszynami wirtualnymi.

Prywatne

Zapewnia komunikację tylko między maszynami wirtualnymi.

Włącz identyfikację wirtualnych sieci LAN

Umożliwia określenie numeru identyfikacyjnego, który może być używany do izolowania ruchu sieciowego od systemu operacyjnego zarządzania. Fizyczna karta sieciowa musi obsługiwać konfigurację wirtualnej sieci LAN. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania identyfikacji wirtualnej sieci LAN, zobacz dokumentację dotyczącą wdrażania funkcji Hyper-V w bibliotece technicznej systemu Windows Server 2008 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=131362 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

Zakres adresów MAC

To ustawienie pozwala określić zakres adresów, które będą stosowane podczas przypisywania dynamicznych adresów MAC do maszyn wirtualnych. Umożliwia to uniknięcie konfliktów w sytuacji, gdy wiele komputerów fizycznych z działającą funkcją Hyper-V używa tej samej podsieci i wiele maszyn wirtualnych komunikujących się z tą podsiecią fizyczną ma przypisany taki sam adres MAC. Dynamiczne adresy MAC są przypisywane przez funkcję Hyper-V na podstawie zakresu domyślnego, który jest taki sam w przypadku wszystkich instalacji funkcji Hyper-V. Tego ustawienia można użyć w celu podzielenia zakresu domyślnego na podzakresy i przypisania innego podzakresu do komputerów fizycznych z działającą funkcją Hyper-V.