Toplanan olayların nasıl teslim edileceğini ayarlayabilir ve olay toplama işlemini yönetmek için kullanılacak hesabı belirtebilirsiniz. Olay Görüntüleyicisi üç olay teslimi iyileştirme seçeneği sunar: Normal, Bant Genişliğini En Aza İndir ve Gecikmeyi En Aza İndir. Aşağıdaki tabloda, her seçenek uygun kullanım yeriyle ilgili bir açıklama ile birlikte verilmektedir.

Olay Teslimi İyileştirme Seçenekleri Açıklama

Normal

Bu seçenek olayların güvenli bir şekilde teslimini sağlar ve bant genişliğini korumaya çalışmaz. Bant genişliği kullanımını daha sıkı şekilde denetlemeniz gerekmiyorsa veya iletilen olayların olabildiğince kısa sürede teslim edilmesi gerekiyorsa, en uygun seçim budur. Bu seçenekte tam teslim modundan yararlanılır, bir defada 5 öğe işlenir ve toplu işlem zaman aşımı süresi 15 dakikadır.

Bant Genişliğini En Aza İndir

Bu seçenekte olay teslimi için kullanılan ağ bant genişliği sıkı şekilde denetlenir. Olay teslimi için yapılan ağ bağlantılarının sayısını sınırlamak istediğinizde en uygun seçim budur. İtme teslimi modunu kullanır ve toplu işlem zaman aşımı süresi 6 saattir. Ayrıca, sinyal aralığı da 6 saattir.

Gecikmeyi En Aza İndir

Bu seçenek olayların en az gecikmeyle gönderilmesini sağlar. Uyarıları veya çok acil nitelikli olayları topluyorsanız, en uygun seçim budur. İtme teslimi modunu kullanır ve toplu işlem zaman aşımı süresi 30 saniyedir.

Özel adlı olay teslimi seçeneği, Olay Görüntüleyicisi ek bileşeni kullanılarak oluşturulmuş abonelikleri yönetirken asla kullanılmaz. Olay Görüntüleyicisi yalnızca olay teslimi ayarları Normal, Bant Genişliğini En Aza İndir veya Gecikmeyi En Aza İndir olan abonelikler oluşturabilir. Ancak, farklı bir yöntem (örneğin, wecutil komut satırı aracı) kullanılarak oluşturulmuş veya güncelleştirilmiş bir aboneliği yönetmek için Olay Görüntüleyicisi'ni kullanabilirsiniz. Bu durumda, aboneliğin teslim ayarlarının Olay Görüntüleyicisi tarafından desteklenenlerden olmadığını belirtmek için Özel seçeneği seçilir.

Gelişmiş abonelik ayarlarını yapılandırmak için
  1. Yeni Abonelik Oluşturma yordamında 1-6 arasındaki adımları uygulayın.

  2. Gelişmiş'i tıklatın.

  3. Gelişmiş Abonelik Ayarları iletişim kutusunda, bir olay teslimi iyileştirmesi belirtebileceğiniz gibi, olay toplama işlemini yönetmek için kullanılan hesabı da belirtebilirsiniz.

    • Bir olay teslimi iyileştirmesi belirtmek için: İstediğiniz Olay Teslimi İyileştirme seçeneğini seçin ve Tamam'ı tıklatın.

    • Olay toplama işlemini yönetmek için kullanılan hesabı belirtmek için Belirli Kullanıcı seçeneğini seçin, Kullanıcı ve Parola'yı tıklatın ve hesabın kullanıcı adı ile parolasını girin, ardından Tamam'ı tıklatın. Gelişmiş Abonelik Ayarları iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

Dikkat Edilecek Diğer Noktalar

Bant Genişliğini En Aza İndir ve Gecikmeyi En Aza İndir seçeneklerinin her ikisinin de bir defada işleyebilecekleri öğe sayısı varsayılan olarak belirlenmiştir. Bu varsayılan değeri değiştirmek istiyorsanız bir komut satırında aşağıdaki komutu yazabilirsiniz:

winrm get winrm/config.

Bir toplu işteki öğelerin varsayılan sayısını komut satırında aşağıdaki komutu yazarak değiştirebilirsiniz:

winrm set winrm/config @{MaxBatchItems=<NumberOfItems>}

Aşağıdaki örnek, toplu işteki öğelerin varsayılan sayısının beş olarak nasıl değiştirileceğini gösterir:

winrm set winrm/config @{MaxBatchItems="5"}

Ek Kaynaklar