Информацията в този документ, включително URL адресите и препратките към уеб сайтове в интернет, подлежи на промяна без предизвестие. Освен ако не е посочено друго, използваните в примерите фирми, организации, продукти, имена на домейни, имейл адреси, емблеми, хора, места и събития са измислени. Не се цели или загатва за каквито и да било връзки с реална компания, организация, продукт, име на домейн, електронен адрес, емблема, човек, място или събитие. Потребителят е отговорен за спазването на всички приложими закони за авторско право. Без да се ограничават правата, защитени с авторско право, никаква част от този документ не може да се възпроизвежда, съхранява или въвежда в система за търсене на информация или да се предава под каквато и да е форма, с помощта на каквото и да е средство (електронно, механично, фотокопирно, записващо или друго) или с каквато и да е цел без изричното писмено съгласие на Microsoft Corporation.

Microsoft може да притежава патенти, заявки за патенти, търговски марки, авторски права или други права за интелектуална собственост, отнасящи се до предмета на този документ. Освен ако не е изрично посочено в писмено лицензионно споразумение от Microsoft, предоставянето на този документ не ви дава лиценз за тези патенти, търговски марки, авторски права и друга интелектуална собственост.

© 2009 Microsoft Corporation. Всички права запазени.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows и Windows NT са търговски марки на групата от фирми на Microsoft.

Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.