Диалоговият прозорец Избор на индекси съдържа и следните контроли:

Таблици

Изброяват се всички файлове в текущо избрания източник на данни.

Индекси

Изброяват се индексите, назначени за текущото избрания файл в списъка Таблици.

Покажи файловете от тип

Задава се кои типове файлове да се показват в списъка Индекси.

Драйверът на ODBC dBASE автоматично отваря и актуализира индексните файлове на dBASE IV. Трябва да използвате диалоговия прозорец Избор на индекси, за да свържете файловете на dBASE III .ndx с файловете на dBASE.

Следните ограничения се прилагат, когато се създават индексите на dBASE:

  • Всички имена на колони трябва да са валидни.
  • Всички колони трябва да бъдат в същия възходящ или низходящ ред.
  • Дължината на всяка една текстова колона трябва да е под 100 байта.
  • Ако има няколко колони, всички те трябва да са текстови и сборът на техните размери трябва да е под 100 байта.
  • Полетата за запаметяване не могат да се индексират.
  • Даден индекс не трябва вече да е определен за текущия набор от полета. (Това означава, че не са позволени повтарящи се индекси.)
  • Името на индекса трябва да следва правилото за задаване на имена на dBASE. dBASE III изисква всеки индекс да бъде в отделен файл и да има разширение .ndx. В dBASE IV индексите се създават като имена на обозначения, които се съхраняват в отделен .mdx файл, който има същото основно име като файла на базата данни. (Например, Emp.mdx е индексния файл за базата данни Emp.dbf.)

Свързване на индекс с таблица:

  1. Изберете файл от списъка Таблици.
  2. Изберете индекс от списъка Индекси.
  3. Щракнете върху OK, за да запишете асоциациите на таблицата/индекса.
Забележка:
За да може драйверът да ги разпознае, индексите на dBASE III трябва да са назначени с помощта на този диалогов прозорец.

Съдържание