Настройките на системния регистър на IISAM се записват, когато се извика функцията DLLRegisterServer на всеки съответен IISAM DLL файл. Настройките на системния регистър на IISAM се премахват, когато се извика функцията DLLUnregisterServer. Тази функция DLLRegisterServer се извиква динамично от функцията на Jet ODBC за всеки IISAM DLL файл. Например, ако се направи опит за връзка чрез IISAM и връзката първоначално е неуспешна, драйверът ще се опита да инициализира този IISAM (като извика функцията DLLRegisterServer) и да направи повторен опит за връзка.

Съдържание