Nástroj Adamsync

Zajišťuje synchronizaci objektů mezi službou AD DS (Active Directory Domain Services) a instancí služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).

Poznámka

Před použitím tohoto příkazu je nutné importovat definice tříd uživatelů, které jsou obsaženy v souboru MS-AdamSyncMetadata.LDF. Další informace naleznete v tématu Import tříd uživatelů poskytovaných službou AD LDS.

Syntaxe

adamsync [/?] [/l] [/d rozlišující_název_konfigurace] [/i vstupní_soubor] [/download rozlišující_název_konfigurace výstupní_soubor] [/export rozlišující_název_konfigurace výstupní_soubor] [/sync rozlišující_název_konfigurace] [/reset rozlišující_název_konfigurace] [/mai rozlišující_název_konfigurace] [/fs rozlišující_název_konfigurace] [/ageall rozlišující_název_konfigurace] [/so rozlišující_název_konfigurace rozlišující_název_objektu] [/passPrompt]

Parametry

/?
Umožňuje zobrazit možnosti příkazového řádku.

/l nebo /list
Umožňuje zobrazit všechny dostupné konfigurace nástroje pro synchronizaci mezi službami AD DS a AD LDS.

/d nebo /delete rozlišující_název_konfigurace
Umožňuje odstranit zadanou konfiguraci.

/i nebo /install vstupní_soubor
Umožňuje nainstalovat konfiguraci obsaženou v zadaném vstupním souboru.

/download rozlišující_název_konfigurace výstupní_soubor
Umožňuje vytvořit výstupní soubor ve formátu XML se zadanou konfigurací.

/export rozlišující_název_konfigurace výstupní_soubor
Umožňuje uložit aktuální konfiguraci do zadaného výstupního souboru.

/sync rozlišující_název_konfigurace
Umožňuje synchronizovat zadanou konfiguraci.

/reset rozlišující_název_konfigurace
Umožňuje znovu nastavit pro zadanou konfiguraci soubor cookie replikace.

/mai rozlišující_název_konfigurace
Umožňuje nastavit zadanou konfiguraci jako autoritativní instanci.

/fs rozlišující_název_konfigurace
Umožňuje provést úplnou synchronizaci replikace pro zadanou konfiguraci.

/ageall rozlišující_název_konfigurace
Umožňuje provést vyhledávání doby platnosti pro zadanou konfiguraci. Vyhledávání doby platnosti umožňuje určit (pomocí vyhledání objektů služby AD LDS ve službě AD DS), zda byly objekty služby AD LDS v konfiguraci odstraněny ze služby AD DS.

/so rozlišující_název_konfigurace rozlišující_název objektu
Umožňuje provést synchronizaci replikace pro zadaný objekt v zadané konfiguraci. Použijte rozlišující název objektu.

/passPrompt
Umožňuje zobrazit výzvu k zadání pověření uživatele.

Vysvětlení formátování

Formát Význam

Kurzíva

Informace, které je nutné zadat

Bold

Prvky, které je nutné zadat přesně uvedeným způsobem

Tři tečky (...)

Parametr, který může být na příkazovém řádku zadán opakovaně

Hranaté závorky ([] )

Volitelné položky

Uvnitř složených závorek ({}), volby oddělené svislou čarou (|). Příklad: {sudý|lichý}

Sada voleb, z nichž je nutné jednu vybrat

Písmo Courier

Kód nebo výstup programu.

Další informace


Obsah