Pro účely uspořádání uživatelů a skupin služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) můžete uživatele a skupiny umístit do organizačních jednotek. Ve službě AD DS (Active Directory Domain Services), ve službě AD LDS i v dalších adresářích založených na protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) jsou organizační jednotky nejběžněji používanou metodou uspořádání uživatelů a skupin.

Tento postup mohou provádět pouze členové skupiny Administrators v instanci služby AD LDS. Ve výchozím nastavení se zaregistrovaný objekt zabezpečení, který během instalace služby AD LDS určíte jako správce služby AD LDS, stane členem skupiny Administrators v oddílu konfigurace. Další informace o skupinách služby AD LDS naleznete v tématu Principy uživatelů a skupin služby AD LDS.

Přidání organizační jednotky do adresáře
  1. Spusťte modul snap-in Editor ADSI.

  2. Připojte se a vytvořte vazbu k oddílu adresáře instance služby AD LDS, do které chcete přidat organizační jednotku. Další informace naleznete v tématu Použití modulu snap-in Editor ADSI ke správě instance služby AD LDS.

  3. Ve stromu konzoly dvakrát klikněte na oddíl adresáře, klikněte pravým tlačítkem myši na kontejner, do kterého chcete přidat organizační jednotku, přejděte na položku Nový a pak klikněte na položku Objekt.

  4. V okně Vybrat třídu klikněte na položku organizationalUnit a klikněte na tlačítko Další.

  5. V okně Hodnota zadejte název nové organizační jednotky a klikněte na tlačítko Další.

  6. Chcete-li nastavit hodnoty pro další atributy, klikněte na položku Další atributy.

  7. Po nastavení všech požadovaných atributů u nové organizační jednotky klikněte na tlačítko Dokončit.

Další informace

  • Chcete-li otevřít modul snap-in Editor ADSI, klikněte v počítači s nainstalovanou rolí serveru služby AD LDS na tlačítko Start, klikněte na položku Nástroje pro správu a pak klikněte na položku Editor ADSI.

  • Ve výchozím nastavení mohou být organizační jednotky přidány pouze do tříd objektů organizační jednotky (OU=), země nebo oblasti (C=), organizace (O=) nebo domain-DNS (DC=). Organizační jednotku můžete například přidat do třídy objektu O=Microsoft,C=US. Nelze ji přidat do třídy objektu CN=test,O=Microsoft,C=US. Aktualizací definice schématu třídy objektu OU je však možné povolit jiné nadřazené třídy objektů.

  • Úkol popsaný v tomto postupu můžete provést také v prostředí Modul služby Active Directory pro prostředí Windows PowerShell. Prostředí Modul služby Active Directory otevřete kliknutím na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a potom na položku Modul služby Active Directory pro prostředí Windows PowerShell. Další informace naleznete v tématu Přidání organizační jednotky do adresáře (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137819 (Stránka může být v angličtině.)). Další informace o prostředí Windows PowerShell naleznete na webu Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Stránka může být v angličtině.)).

Další informace


Obsah