Servery DNS poskytují služby překladu názvů domén pro síťové prostředky. Přidružují adresy TCP/IP přiřazené klientům služby DHCP k jejich plně kvalifikovaným názvům domén (FQDN). Toto přidružení (mapování) IP adresy k názvu domény vyžaduje, aby při každé změně adresy nebo názvu byly aktualizovány informace ve službě DNS. Pokud server DHCP změní IP adresu klienta, protokol DHCP neaktualizuje automaticky službu DNS. Za účelem usnadnění této interakce servery se systémem Windows Server® 2008 a službou DHCP a klienti DHCP mohou provést registraci na serveru DNS, což umožňuje spolupráci mezi oběma servery. Pokud služba DHCP změní informace o adrese IP, příslušný server DNS synchronizuje přidružení názvu k adrese pro daný počítač.

Když server DHCP registruje a aktualizuje záznamy prostředků hostitele (A) nebo ukazatele (PTR) služby DNS jménem klientů s podporou protokolu DHCP, použije k tomu informace obsažené v další možnosti DHCP: plně kvalifikovaný název domény klienta (možnost 81). Tato možnost umožňuje klientovi poskytnout svůj plně kvalifikovaný název domény (FQDN) a příslušné pokyny serveru DHCP, který zpracovává dynamické aktualizace DNS jeho jménem.

Dynamická aktualizace může být spuštěna z následujících důvodů:

  • V konfiguraci vlastností protokolu TCP/IP byly přidány, odebrány nebo změněny IP adresy pro některé z nainstalovaných síťových připojení.

  • Zapůjčení IP adresy mění nebo obnovuje některé z nainstalovaných síťových připojení k serveru DHCP. Například při spuštění počítače nebo po použití příkazu ipconfig /renew.

  • Při použití příkazu ipconfig /registerdns, který vynutí ruční aktualizaci registrace názvu klienta ve službě DNS.

Jestliže některá z těchto událostí spustí dynamickou aktualizaci, budou aktualizace odeslány službou Klient DHCP (a nikoli službou Klient DNS). Služba Klient DHCP plní tuto funkci u všech síťových připojení klienta, včetně těch, které nejsou konfigurovány pro použití protokolu DHCP.

Pokud plně kvalifikovaný klient DHCP (například počítač s podporou protokolu DHCP a se systémem Windows XP Professional nebo Windows Vista®) vydá aktualizaci, servery se systémem Windows Server 2008 a službou DHCP tuto aktualizaci zpracují a určí, který ze tří způsobů aktualizace jménem klienta použijí:

  • Server DHCP vždy registruje klienta DHCP u služby DNS pro dopředné vyhledávání (záznam prostředku typu A) i pro zpětné vyhledávání pomocí ukazatele (záznam prostředku typu PTR).

  • Server DHCP nikdy pro klienty DHCP neregistruje přidružení názvu k adrese (záznamy prostředků typu A).

  • Server DHCP registruje klienta DHCP pro dopředné vyhledávání (záznam prostředku typu A) i zpětné vyhledávání pomocí ukazatele (záznam prostředku typu PTR), pokud je o to klientem požádán.

Možnost registrovat záznamy prostředků typu A i PTR umožňuje serveru DHCP plnit funkci proxy serveru pro klienty s jinými operačními systémy (například Microsoft Windows Millennium Edition nebo Windows 98) za účelem registrace dynamické aktualizace DNS. Server DHCP automaticky rozlišuje systémy Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Vista a jiné klienty.

Server DHCP vyžadují použití dynamické aktualizace DNS k zajištění synchronizace informací o mapování názvu na adresu. Společné použití služeb DHCP a DNS v síti může způsobit potíže při použití starších, statických serverů DNS, které nedokáží dynamicky spolupracovat při změně konfigurace klienta. Použijete-li statickou službu DNS, můžete pomocí následujících akcí zabránit chybám při hledání DNS klientů registrovaných serverem DHCP:

  • Používáte-li v síti servery WINS (Windows Internet Name Service), povolte pro klienty DHCP, kteří používají rozhraní NetBIOS, vyhledávání WINS.

  • Klientům DHCP, kteří používají pouze službu DNS a nepodporují rozhraní NetBIOS, přiřaďte rezervace IP adres s neomezenou dobou trvání zapůjčení.

  • Tam, kde je to možné, upgradujte starší statické servery DNS nebo je nahraďte servery DNS, které podporují dynamické aktualizace DNS.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Konfigurace nastavení role serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP a službě DNS určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah