Při nasazení serverů DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v síti automaticky poskytujete klientským počítačům a jiným síťovým zařízením používajícím protokol TCP/IP platné adresy IP. Těmto klientům a zařízením lze také poskytnout další parametry konfigurace (označované jako možnosti DHCP), které jim umožní připojit se k dalším síťovým prostředkům, jako jsou servery DNS, servery WINS a směrovače.

Funkce poskytované serverem DHCP

Protokol DHCP je technologie typu klient-server, která serverům DHCP umožňuje přiřadit (zapůjčit) adresy IP počítačům a jiným zařízením, které jsou klienty DHCP. Pomocí serveru DHCP lze provádět následující akce:

 • zapůjčení adres IP klientům DHCP na určitou dobu a jejich automatické obnovení na žádost klienta,

 • automatická aktualizace parametrů klientů DHCP změnou možnosti serveru nebo oboru na serveru DHCP namísto provedení akce u jednotlivých klientů DHCP,

 • rezervace adres IP pro určené počítače či jiná zařízení, aby měla vždy stejnou adresu IP a také nejaktuálnější možnosti DHCP,

 • vyloučení adres IP nebo rozsahů adres z distribuce serverem DHCP za účelem jejich možného použití pro staticky konfigurované servery, směrovače a jiná zařízení vyžadující statické adresy IP,

 • poskytování služeb DHCP mnoha podsítím za předpokladu, že všechny směrovače mezi serverem DHCP a podsítí, pro kterou chcete poskytovat služby, jsou konfigurovány pro předávání zpráv DHCP,

 • konfigurace serveru DHCP pro poskytování služby registrace názvů DNS klientům DHCP,

 • přiřazení adres vícesměrového vysílání klientům DHCP založeným na protokolu IP.

Součásti serveru DHCP

Primární součásti serveru DHCP umožňují nasazení serveru DHCP a serveru MADCAP (Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol).

Poznámka

Server MADCAP je podporován pouze protokolem IPv4. Server DHCPv6 protokol MADCAP nepodporuje.

Server DHCP

Všechny počítače a jiná zařízení v síti TCP/IP musí mít adresu IP, aby síť správně fungovala. Adresy IP lze konfigurovat ručně v každém počítači nebo lze nasadit server DHCP, který všem klientům DHCP v síti automaticky přiřadí zapůjčení adresy IP.

Většina klientských operačních systémů ve výchozím nastavení hledá zapůjčení adresy IP, a proto implementace sítě pracující s protokolem DHCP nevyžaduje konfiguraci klientského počítače.

Server DHCP však může klientům poskytovat zapůjčení adresy IP až po definování rozsahu adres IP na serveru DHCP. Tento rozsah (označovaný jako obor) definuje jednu fyzickou podsíť v síti, které je poskytována služba DHCP. Pokud tedy například používáte dvě podsítě, musí být server DHCP připojen k oběma podsítím a pro každou podsíť musí být definován obor. Obory jsou také primárním prostředkem, používaným serverem ke správě distribuce a přiřazování adres IP a všech souvisejících parametrů konfigurace klientům v síti.

Server MADCAP

Při nasazení serveru DHCP jako serveru MADCAP může server DHCP dynamicky přiřazovat adresy IP pro vícesměrové vysílání klientům, kteří se chtějí připojit ke skupině klientů přijímajících informace odesílané ve zprávách vícesměrového vysílání.

Vícesměrové vysílání je užitečné pro doručování informací z jednoho místa do více míst (například zvuku nebo videa) v propojené síti. Vícesměrové vysílání umožňuje pomocí adresy vícesměrového vysílání odesílat informace z jednoho místa (například ze serveru médií) mnoha příjemcům.

Výhodou této metody je použití jednoho paketu a žádné náklady na udržování seznamů příjemců. Na rozdíl od všesměrového vysílání, přenosy vícesměrového vysílání neruší uzly, které tyto přenosy nepřijímají. Směrovače mohou podporovat vícesměrové vysílání a předávat pakety vícesměrového vysílání do všech sítí, ve kterých alespoň jeden uzel tyto pakety přijímá.

Správa serveru DHCP

Primární nástroje pro správu serverů DHCP jsou příkazy Netsh pro službu DHCP a konzolu DHCP.

Příkazy Netsh pro službu DHCP

Příkazy Netsh pro službu DHCP lze zadat v okně příkazového řádku na příkazovém řádku netsh dhcp> nebo je lze pro službu DHCP spustit v dávkových souborech a dalších skriptech. Všechny funkce dostupné v konzole DHCP jsou dostupné na příkazovém řádku netsh dhcp>. Toho lze využít v následujících situacích:

 • Při správě serverů DHCP v rozlehlých sítích WAN lze příkazy použít v interaktivním režimu na příkazovém řádku netsh> k zlepšení správy v případě propojení sítí s nízkou rychlostí.

 • Při správě velkého počtu serverů DHCP lze příkazy použít v dávkovém režimu, který pomocí skriptů a automatizace usnadňuje opakující se úkoly správy, které je nutné provést u všech serverů DHCP.

Konzola DHCP

Konzola DHCP je při instalaci role serveru DHCP přidána do složky Nástroje pro správu v Ovládacích panelech. Konzola DHCP se zobrazí jako modul snap-in konzoly MMC (Microsoft Management Console).

Konzola DHCP také obsahuje vylepšení navržená správci sítě. Mezi tato vylepšení patří vylepšené sledování výkonu serveru, více předdefinovaných typů možností DHCP, podpora dynamické aktualizace pro klienty dřívějšími verzemi systému Windows a detekce neautorizovaných serverů DHCP v síti.

Běžné úkoly správy pro server DHCP

Po instalaci serveru DHCP lze pomocí konzoly DHCP nebo příkazů Netsh pro server DHCP provádět následující základní úkoly správy serveru:

 1. vytváření oborů,

 2. přidávání a konfigurace množin oborů a oborů vícesměrového vysílání,

 3. zobrazení a úpravy vlastností oborů, například nastavení dalších rozsahů vyloučení,

 4. aktivace oborů, oborů vícesměrového vysílání nebo množin oborů,

 5. sledování zapůjčení oborů kontrolou aktivních zapůjčení pro jednotlivé obory,

 6. vytváření rezervací v oborech pro potřeby klientů DHCP, kteří požadují zapůjčení trvalé adresy IP.

Pomocí konzoly DHCP nebo příkazů Netsh pro službu DHCP lze navíc provádět také následující volitelné nebo upřesňující úlohy nastavení:

 • přidání nových výchozích typů možností,

 • přidání a konfigurace libovolných tříd možností definovaných uživatelem nebo dodavatelem,

 • další konfigurace jiných vlastností serveru, například protokolování auditu nebo tabulek spouštěcího protokolu (BOOTP).

Poznámka

Množiny oborů jsou podporovány pouze v protokolu IPv4. Server DHCPv6 množiny oborů nepodporuje.

Další informace

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server® 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah