Položka cílení na dotaz LDAP umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že dotaz LDAP vrátí hodnotu atributu určeného v položce cílení. Pokud je vybrána možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud dotaz LDAP nevrátí hodnotu atributu určeného v položce cílení.

Filtr

Hledání LDAP použité položkou cílení. Jsou prohledány všechny podřízené kontejnery. Pokud chcete vyhledat objekt mimo kontejner, ponechejte toto pole prázdné a zadejte úplné umístění objektu mimo kontejner do pole Vazby. Zadání této hodnoty je u této položky cílení nepovinné.

Příklad:

Tento filtr LDAP vyhledá všechny uživatele, jejichž příjmení začínají písmenem A.
(&(objectClass=user)(sn= A*))

Vazba

Cesta ke kontejneru, ve kterém probíhá vyhledávání. Pokud je zadána hodnota Filtr, musí se jednat o objekt kontejneru. V opačném případě dojde k chybě. Nelze-li získat vyhovující vazbu, bude výsledkem chyba.

Poznámka

Předpony vazeb rozlišují velká a malá písmena a musí být uvedeny velkými písmeny (LDAP).

Příklad:

 • Tento příklad vytvoří vazbu na kořenový obor oboru názvů.
  LDAP:

 • Tento příklad vytvoří vazbu na kořenový adresář globálního katalogu.
  GC:

 • Tento příklad vytvoří vazbu na určitý server.
  LDAP://servername

 • Tento příklad vytvoří vazbu na určitý kontejner pomocí rozlišujícího názvu.
  LDAP://CN=LabUser1,OU=LAB,DC=contoso,DC=com

Atribut

Hodnota určeného atributu vrácená vyhledáváním. Zadání této hodnoty je u této položky cílení nepovinné.

Příklad:

Tento příklad znázorňuje způsob určení atributu kanonického názvu.
cn

Název proměnné prostředí

Název proměnné prostředí, na kterou bude položkou cílení nastavena hodnota položky Atribut, pokud je nalezena. Zadání této hodnoty je u této položky cílení nepovinné.

Důležité informace

Tato možnost podporuje pouze následující typy dat služby Active Directory. Jiné typy dat je možné úspěšně použít, jsou však vráceny prázdné hodnoty.
ADSTYPE_DN_STRING
ADSTYPE_CASE_EXACT_STRING
ADSTYPE_CASE_IGNORE_STRING
ADSTYPE_PRINTABLE_STRING
ADSTYPE_NUMERIC_STRING
ADSTYPE_OBJECT_CLASS
ADSTYPE_BOOLEAN

Poznámka

Pokud je vrácenou hodnotou atributu atribut s více hodnotami, je k proměnné prostředí přiřazena první položka v seznamu hodnot.

Další informace

 • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

 • Položky cílení na dotaz LDAP používají možnost hledání v podstromu.

 • Položky cílení na dotaz LDAP nenásledují odkazy.

Další odkazy


Obsah