Pro počítače se systémy Windows Server® 2008 R2, Windows® 7, Windows Server 2008 nebo Windows Vista® umožňují položky předvoleb naplánované úlohy (systém Windows Vista a novější) vytvářet, nahrazovat, aktualizovat a odstranit úlohy a jejich přidružené vlastnosti. Před vytvořením položky předvoleb naplánované úlohy byste měli zkontrolovat chování možné akce u tohoto rozšíření.

Konfigurace naplánované úlohy (Windows Vista a novější)

Vytvoření nové položky předvoleb naplánované úlohy
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na uzel Naplánované úlohy, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Naplánovaná úloha (Windows Vista a novější).

 4. V dialogovém okně Okamžitá úloha (Windows Vista a novější) - vlastnosti vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

 5. Zadejte Název úlohy, kterou chcete konfigurovat nebo odstranit. (Další informace naleznete v části Obecná nastavení úlohy v tomto tématu.)

 6. Postup při vytváření, aktualizaci nebo nahrazení úlohy:

  1. Na kartě Obecné konfigurujte pro úlohu možnosti zabezpečení. (Další informace naleznete v části Obecná nastavení úlohy v tomto tématu.)

  2. Klikněte na kartu Aktivační události a konfigurujte, kdy úloha začíná a jak často bude spouštěna. (Další informace naleznete v části Aktivační události v tomto tématu.)

  3. Klikněte na kartu Akce a konfigurujte jednu nebo více akcí, které má úloha provést, například spuštění programu, odeslání e-mailu nebo zobrazení zprávy. (Další informace naleznete v části Akce úloh v tomto tématu.)

  4. Klikněte na kartu Podmínky a konfigurujte podmínky požadované pro spuštění této úlohy, které nejsou zadány na kartě Aktivační události. (Další informace naleznete v části Další nastavení úlohy v tomto tématu.)

  5. Klikněte na kartu Nastavení a zadejte libovolné další nastavení úlohy, které chcete u zásad skupiny konfigurovat. (Další informace naleznete v části Další nastavení úlohy v tomto tématu.)

 7. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 8. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již úloha existuje.

Vytvořit

Vytvoří novou naplánovanou úlohu u uživatelů nebo počítačů.

Odstranit

Odebere naplánovanou úlohu uživatelů nebo počítačů.

Nahradit

Odstraní a znovu vytvoří naplánované úlohy u uživatelů nebo počítačů. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého k úloze. Pokud úloha neexistuje, vytvoří akce Nahradit novou naplánovanou úlohu.

Aktualizovat

Změní nastavení existující naplánované úlohy u uživatelů nebo počítačů. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje pouze nastavení definované v rámci položky předvoleb. Veškeré ostatní nastavení zůstane tak, jak bylo nakonfigurováno u úlohy. Pokud úloha neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat novou naplánovanou úlohu.

Obecná nastavení úlohy

Poznámka

Do všech textových polí lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Název

Zadejte název úlohy. Tento název se zobrazí v seznamu úloh v Plánovači úloh ve složce Nástroje pro správu. Chcete-li změnit nebo odstranit úlohu, musí se tento název shodovat s názvem existující úlohy zobrazeným v Plánovači úloh. Pokud položky předvoleb konfigurují úlohy se stejným názvem, může dojít ke konfliktu.

Popis

Zadejte popis úlohy. Tento popis mohou zobrazit uživatelé nebo počítače, u nichž je tato položka předvoleb použita.

Možnosti zabezpečení

Nakonfigurujte kontext zabezpečení, v němž je úloha spuštěna.

 • Jestliže je položka předvoleb součástí uzlu Konfigurace počítače, je úloha ve výchozím nastavení spuštěna v kontextu zabezpečení účtu SYSTEM.

 • Je-li položka předvoleb součástí uzlu Konfigurace uživatele, je úloha ve výchozím nastavení spuštěna v kontextu přihlášeného uživatele. Pokud nezadáte pověření, bude úloha spuštěna, pouze pokud bude uživatel přihlášen k počítači, bude však moci pokračovat i po odhlášení uživatele.

 • Chcete-li úlohu spustit v kontextu zabezpečení zadaného účtu (bez ohledu na to, zda je daný účet přihlášen), klikněte na tlačítko Změnit uživatele nebo skupinu, zadejte pověření daného účtu a potom klikněte na možnost Spustit nezávisle na přihlášení.

Zabezpečení - Poznámka

Toto heslo používá 256bitové šifrování standardu AES (Advanced Encryption Standard) a je uloženo jako součást objektu zásad skupiny v adresáři SYSVOL. Heslo by mělo být pravidelně měněno a nemělo by být používáno jako jediná metoda ochrany důvěrných dat.

Skrytá

Nakonfigurujte, zda je úloha ve výchozím nastavení skrytá. V Plánovači úloh mohou koncoví uživatelé zobrazit skryté úlohy kliknutím na příkaz Zobrazit skryté úlohy v nabídce Zobrazit.

Konfigurovat pro

U počítačů se systémem Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2008 nebo Windows Vista můžete omezit zobrazené možnosti na ty, které jsou k dispozici také v dřívějších operačních systémech. Využití této možnosti neznamená, že by úloha nebo položka předvoleb byla nakonfigurována pro spuštění v dřívějších operačních systémech.

Aktivační události

Při vytváření, aktualizaci nebo nahrazování úlohy můžete na kartě Aktivační události nakonfigurovat, kdy úloha začíná a frekvenci spouštění úlohy. U úlohy s naplánovaným denním, týdenním, měsíčním nebo pouze jednorázovým spuštěním vyberte počáteční čas, kdy má být úloha zahájena.

Nakonfigurujte požadované nepovinné nastavení plánování:

 • Chcete-li konfigurovat denní, týdenní nebo měsíční úlohu na spouštění pouze v určitém rozsahu dat, klikněte na tlačítko Nová, zadejte frekvenci, zadejte Počáteční datum, zaškrtněte políčko Vypršení platnosti a zadejte Koncové datum.

 • Chcete-li úlohu spouštět častěji než jedenkrát denně, klikněte na tlačítko Nová, vyberte možnost Opakovat úlohu a nakonfigurujte frekvenci a čas ukončení nebo dobu trvání.

 • Zaškrtnutím políčka Povoleno povolíte spuštění úlohy. Chcete-li aktivační událost konfigurovat bez povolení jejího spuštění, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Akce úlohy

Poznámka

Do všech textových polí lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Úloha může spustit program, odeslat e-mail nebo zobrazit zprávu. Pokud konfigurujete úlohu spouštějící program, klikněte na kartě Akce na tlačítko Nová, vyberte položku Spustit program a nakonfigurujte následující možnosti:

Program či skript

Zadejte příkaz, který chcete spustit, bez uvedení argumentů.

Přidat argumenty (volitelné)

Zadejte požadované argumenty příkazového řádku.

Spustit v (volitelné)

Chcete-li určit pracovní adresář spouštěného příkazu (obvykle pro účely zajištění správného překladu relativních názvů souborů), zadejte pracovní adresář použitý při spuštění úlohy. Nezadávejte uvozovky ani koncové lomítko.

Další nastavení úlohy

Konfigurací možností na kartě Podmínky můžete omezit podmínky, za kterých může být úloha spuštěna nebo za kterých může být počítač probuzen kvůli spuštění úlohy. Na kartě Nastavení můžete nakonfigurovat možnosti určující chování úlohy po dokončení, v případě výskytu problému nebo v situaci, kdy již je spuštěna instance dané úlohy.

Další informace

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah