Přesměrování složky

Uživatelská nastavení a soubory uživatele jsou obvykle uloženy v místním profilu uživatele, ve složce Uživatelé. Soubory v místních profilech uživatelů jsou dostupné pouze z daného počítače a pro uživatele tedy nastává problém, pokud chtějí používat více než jeden počítač a pracovat se svými daty a synchronizovat svá nastavení mezi různými počítači. K řešení těchto potíží se používají dvě technologie: cestovní profily a přesměrování složek. Obě technologie mají své výhody, lze je používat odděleně nebo společně a slouží k zajištění bezproblémového přístupu uživatelů k různým počítačům. Poskytují rovněž správcům další možnosti pro správu uživatelských dat.

Přesměrování složek umožňuje správcům přesměrovat cestu ke složce na nové umístění. Může se jednat o umístění v místním počítači nebo v adresáři ve sdílené síťové složce. Uživatelé mohou s dokumenty umístěnými na serveru pracovat stejným způsobem, jako kdyby byly umístěny v místní jednotce. Dokumenty ve složce jsou uživateli k dispozici z libovolného počítače v síti. Přesměrování složky se při úpravách zásad skupiny založených na doméně pomocí konzoly Konzola pro správu zásad skupiny (GPMC) nachází ve stromu konzoly ve složce Nastavení Windows. Cesta je [Název objektu zásad skupiny]\Konfigurace uživatele\Zásady\Nastavení Windows\Přesměrování složky.

Nedávné změny funkce přesměrování složek

Funkce přesměrování složek nyní zahrnuje následující možnosti:

 • Možnost přesměrovat více složek ve složkách profilu uživatele než v předchozích operačních systémech Windows. Tato možnost se týká složek Kontakty, Stažení, Oblíbené, Odkazy, Hudba, Uložené hry, Hledání a Videa.

 • Možnost použít nastavení přesměrovaných složek v počítačích s operačními systémy Windows® 2000, Windows 2000 Server®, Windows XP a Windows Server 2003. Nastavení nakonfigurovaná v systému Windows Server® 2008 R2, Windows® 7, Windows Server 2008 nebo Windows Vista® můžete použít buď pouze v počítačích s těmito operačními systémy, nebo také v počítačích s dřívějšími verzemi Windows. V těchto dřívějších verzích Windows můžete tato nastavení použít pro složky, které lze přesměrovat. Jedná se o složky Data aplikací, Plocha, Dokumenty, Obrázky a Nabídka Start. Tato možnost se nachází na kartě Nastavení v okně Vlastnosti pro danou složky, v části Zvolte nastavení přesměrování složky [NázevSložky].

 • Možnost nastavit, aby složky Hudba, Obrázky a Videa přebíraly nastavení složky Dokumenty. V operačních systémech Windows před verzí Windows Vista byly tyto složky podsložkami složky Dokumenty. Nastavením této možnosti vyřešíte všechny možné problémy spojené s rozdíly v pojmenovávání a struktuře složek mezi dřívějšími a novějšími verzemi operačního systému Windows. Tato možnost se nachází na kartě Cíl v okně Vlastnosti pro danou složku, v části Nastavení.

 • Možnost přesměrovat složku Nabídka Start na určitou cestu pro všechny uživatele. V systému Windows XP bylo možné složku Nabídka Start přesměrovat pouze do sdílené cílové složky.

Poznámka

Tato možnost je nová pouze pro složku Nabídka Start. Všechny ostatní přesměrovatelné složky v systému Windows Vista a novějších verzích lze také přesměrovat na specifickou cestu pro všechny uživatele.

Složky, které lze přesměrovat

K přesměrování složek lze použít Konzolu pro správu zásad skupiny (GPMC).

Složka v systému Windows 7 a Windows Vista Odpovídající složka v předchozích verzích operačního systému Windows

Data aplikací/Cestovní

Data aplikací

Kontakty

Žádná

Plocha

Plocha

Dokumenty

Dokumenty

Stažení

Žádná

Oblíbené položky

Žádná

Odkazy

Žádná

Hudba

Žádná

Obrázky

Obrázky

Uložené hry

Žádná

Hledání

Žádná

Nabídka Start

Nabídka Start

Videa

Žádná

Výhody přesměrování složek

 • I když se uživatelé přihlašují k různým počítačům v síti, mají stále k dispozici svoje data.

 • Technologie používání offline souborů (je zapnuta ve výchozím nastavení) umožňuje uživatelům přístup k jejich složkám i v okamžiku, kdy nejsou připojeni k síti. To je zvláště užitečné pro uživatele přenosných počítačů.

 • Data uložená v síťové složce mohou být zálohována v rámci běžné správy systému. Je to bezpečnější, protože není nutná žádná akce uživatele.

 • Pokud používáte cestovní profily uživatelů, můžete používat funkci přesměrování složek ke snížení celkové velikosti cestovního profilu a ke zvýšení efektivity procesu přihlašování a odhlašování koncových uživatelů. Pokud použijete funkci přesměrování složek u cestovních profilů uživatelů, nebudou data synchronizovaná pomocí funkce přesměrování složek součástí cestovního profilu, ale jejich synchronizace se provede na pozadí pomocí offline souborů poté, co se uživatel přihlásí k síti. Uživatel tedy nemusí čekat na synchronizaci svých dat při přihlášení nebo odhlášení jako v případě cestovních profilů uživatelů.

 • Data specifická pro určitého uživatele lze z disku obsahujícího operační systém přesměrovat na jiný pevný disk v místním počítači tohoto uživatele. Tím se zvýší bezpečnost těchto uživatelských dat v případě nutnosti přeinstalovat operační systém.

 • Jako správce můžete použít zásady skupiny k nastavení diskových kvót omezujících velikost prostoru zabíraného jednotlivými uživatelskými profily.

Výběr cíle přesměrování složky

Na kartě Cíl panelu Vlastnosti dané složky můžete zvolit umístění přesměrované složky v síti nebo v místním uživatelském profilu. Můžete vybrat jedno z následujících nastavení:

 • Základní - Přesměrovat složky všech uživatelů do jednoho umístění. Toto nastavení vám umožňuje přesměrovat složky všech uživatelů do jednoho místa a vztahuje se na všechny uživatele obsažené v daném objektu Objekt zásad skupiny (GPO). U tohoto nastavení máte k dispozici následující možnosti, pomocí kterých můžete zadat umístění cílové složky:

  • V kořenové cestě vytvořit složku pro každého uživatele. Tato možnost vytvoří složku ve tvaru \server\sdílená složka\Název uživatelského účtu\Název složky. Každý uživatel bude mít jedinečnou cestu k příslušné přesměrované složce.

Poznámka

Pokud na kartě Nastavení povolíte možnost Zásady přesměrování použít také u operačních systémů Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP a Windows Server 2003, nebude tato možnost k dispozici pro složku Nabídka Start.

 • Přesměrovat do: Tato možnost použije explicitní cestu k umístění přesměrování. Následkem toho může cestu k přesměrované složce sdílet více uživatelů.

 • Přesměrovat do umístění místního profilu uživatele. Tato možnost přesune umístění dané složky do místního profilu uživatele nacházejícího se ve složce Uživatelé.

 • Upřesnit - Zadat umístění pro různé skupiny uživatelů. Toto nastavení vám umožňuje určit chování přesměrování dané složky na základě příslušnosti do skupin zabezpečení objektu GPO.

 • Následovat složku Dokumenty. Tato volba je dostupná pouze pro složky Hudba, Obrázky a Videa. Tato možnost řeší případné problémy spojené s rozdíly v pojmenování a ve struktuře složek mezi operačními systémy Windows 7 a Windows Vista a předchozími operačními systémy Windows. Pokud vyberete tuto možnost, nebude již možné konfigurovat další možnosti přesměrování nebo možnosti odebrání zásad těchto složek, které budou od té doby používat nastavení složky Dokumenty.

Poznámka

K tomuto chování bude ve výchozím nastavení také docházet, pokud na kartě Nastavení při konfiguraci nastavení přesměrování pro složku Dokumenty povolíte možnost Zásady přesměrování použít také u operačních systémů Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP a Windows Server 2003.

 • Není nakonfigurováno. Toto je výchozí nastavení. Toto nastavení zadává, že přesměrování složky založené na zásadě bylo pro daný objekt GPO odebráno a že dané složky budou přesměrovány do umístění místního profilu uživatele nebo zůstanou tam, kde se aktuálně nacházejí - v závislosti na tom, jaké možnosti přesměrování byly vybrány v případě, že byla nastavena nějaká stávající zásada přesměrování. Nebudou provedeny žádné změny v aktuálním umístění této složky.

Konfigurace dalších nastavení pro přesměrovanou složku

Na kartě Nastavení v panelu Vlastnosti dané složky můžete zapnout následující nastavení:

 • Udělit uživateli výhradní práva. Toto nastavení je výchozím nastavením a také doporučeným nastavením. Toto nastavení určuje, že do této složky nemá přístup ani správce, ani ostatní uživatelé.

 • Přesunout obsah složky [Název složky] do nového umístění. Toto nastavení přesune všechna data, která má uživatel v místní složce, do sdílené složky na síti.

 • Zásady přesměrování použít také u operačních systémů Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP a Windows Server 2003. Tato možnost určuje, že přesměrování složek bude fungovat jak v operačních systémech Windows 7 a Windows Vista, tak v předchozích verzích operačních systémů Windows. Tato možnost se vztahuje pouze na přesměrovatelné složky v předchozích verzích operačního systému Windows: Data aplikací, Plocha, Dokumenty, Obrázky a Nabídka Start.

Poznámka

Složka Data aplikací/Cestovní ve Windows Vista (v předchozích verzích operačního systému Windows složka Data aplikací) nyní obsahuje několik složek, které se v předchozích verzích operačního systému Windows nacházely v kořenové složce Profil uživatele. V předchozích verzích operačního systému Windows se například složka Nabídka Start nenacházela ve složce Data aplikací. Asi by nemělo žádný smysl přesměrovávat všechny složky ze složky Data aplikací, pokud povolíte nastavení Zásady přesměrování použít také u operačních systémů Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP a Windows Server 2003. Pokud tedy zvolíte toto nastavení, neprovedou systémy Windows 7 a Windows Vista automatické přesměrování následujících složek: Nabídka Start, Zástupci sítě, Zástupci tiskáren, Šablony, Cookies, Odesláno. Pokud toto nastavení nezvolíte, přesměrují systémy Windows 7 a Windows Vista automaticky všechny složky nacházející se ve složce Data aplikací.

 • Odebírání zásad. Následující tabulka shrnuje chování přesměrovaných složek a jejich obsahu poté, co na základě vašich nastavení týkajících se odebrání zásad přestane platit objekt GPO. Na kartě Nastavení panelu Odebrání zásady se nacházejí následující možnosti.

Možnost odebrání zásady Vybrané nastavení Výsledek

Při odebrání zásad přesměrovat složku zpět do umístění profilu uživatele

Povoleno

 • Složka se vrátí do svého umístění v profilu uživatele.

 • Obsah je zkopírován (nikoli přesunut) zpět do umístění profilu uživatele.

 • Obsah není odstraněn z přesměrovaného umístění.

 • Uživatel má nadále přístup k obsahu, ale pouze v místním počítači.

Při odebrání zásad přesměrovat složku zpět do umístění profilu uživatele

Zakázáno

 • Složka se vrátí do svého umístění v profilu uživatele.

 • Obsah není kopírován ani přesunut zpět do umístění profilu uživatele.

Poznámka

Pokud není obsah složky zkopírován do umístění profilu uživatele, nebude ho již moci uživatel zobrazit.

Při odstranění zásad ponechat složku v novém umístění

Povoleno i Zakázáno

 • Složka zůstane ve svém přesměrovaném umístění.

 • Obsah zůstane v přesměrovaném umístění.

 • Uživatel má nadále přístup k obsahu v přesměrované složce.

Další požadavky


Obsah