Položky předvoleb místní skupiny umožňují centrálně vytvářet, odstraňovat a přejmenovávat místní skupiny. Tyto položky předvoleb můžete také použít ke změně členství v místních skupinách. Před vytvořením položky předvoleb místní skupiny byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Vytvoření položky místní skupiny

Vytvoření nové položky předvoleb místní skupiny
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

 3. Klikněte na uzel Místní uživatelé a skupiny pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Místní skupina.

 4. V dialogovém okně Nové vlastnosti místní skupiny vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

 5. Zadejte nastavení místní skupiny, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení místní skupiny v tomto tématu.)

 6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda existuje skupina se stejným názvem.

Vytvořit

Slouží k vytvoření nové místní skupiny v místním počítači. Pokud místní skupina existuje, nebude změněna.

Odstranit

Slouží k odebrání místní skupiny s odpovídajícím názvem z místního počítače. Rozšíření neprovede žádnou akci, pokud skupina neexistuje.

Nahradit

Odstraní a znovu vytvoří místní skupinu s odpovídajícím názvem pro místní počítač. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého k místní skupině. Pokud místní skupina neexistuje, vytvoří akce Nahradit novou místní skupinu.

Důležité informace

Systém Windows přiřadí každé skupině identifikátor zabezpečení (SID). V systému Windows se tyto informace používají k určení, zda má skupina povolen přístup ke konkrétnímu prostředku. Vzhledem k tomu, že nově vytvořená skupina obsahuje nový identifikátor SID, používejte akci Nahradit uvážlivě. Mohlo by se stát, že skupiny nebudou mít přístup k prostředkům.

Aktualizovat

Slouží k přejmenování nebo změně nastavení existující skupiny včetně členství ve skupině. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje nastavení definované v rámci položky předvoleb. Veškeré další nastavení zůstane tak, jak bylo dříve nakonfigurováno. Pokud místní skupina neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat novou místní skupinu.

Důležité informace

Akce Aktualizovat nezmění identifikátor SID skupiny.

Nastavení místní skupiny

Název skupiny

Zadejte název cílové místní skupiny. Rozšíření předvoleb vytvoří novou skupinu s tímto názvem, pokud skupina neexistuje. Jestliže skupina existuje, použije rozšíření předvoleb skupinu s tímto názvem jako cíl požadované akce.

Přejmenovat na:

Zadejte nový název místní skupiny. Tato možnost je k dispozici pouze při použití akce Aktualizovat. Rozšíření předvoleb přejmenuje skupinu z názvu odpovídajícímu hodnotě v poli Název skupiny na název zadaný v poli Přejmenovat na.

Popis

Text, který slouží k popisu účelu nebo použití místní skupiny. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Přidat aktuálního uživatele

Toto nastavení slouží k zahrnutí aktuálně přihlášeného uživatele mezi členy místní skupiny.

Poznámka

Toto nastavení je k dispozici pouze při úpravě položky předvoleb v části Konfigurace uživatele.

Odebrat aktuálního uživatele

Toto nastavení slouží k odstranění aktuálně přihlášeného členství uživatele v místní skupině.

Poznámka

Toto nastavení je k dispozici pouze při úpravě položky předvoleb v části Konfigurace uživatele.

Nekonfigurovat pro aktuálního uživatele

Toto nastavení použijte, jestliže nechcete aktuálně přihlášeného uživatele přidat do místní skupiny či ho z ní odebrat.

Poznámka

Toto nastavení je k dispozici pouze při úpravě položky předvoleb v části Konfigurace uživatele.

Odstranit všechny členské uživatele

Toto nastavení slouží k odebrání všech uživatelských účtů, které jsou členy místní skupiny. Rozšíření předvoleb provede tuto akci před zpracováním seznamu členů, který je definován v položce předvoleb.

Odstranit všechny členské skupiny

Toto nastavení slouží k odebrání všech skupinových účtů, které jsou členy místní skupiny. Rozšíření předvoleb provede tuto akci před zpracováním seznamu členů, který je definován v položce předvoleb.

Přidat

Kliknutím na tlačítko Přidat zadáte novou položku člena do seznamu členů.

 • Zadejte jméno uživatele nebo název skupiny, které chcete zahrnout v položce člena. Můžete také kliknout na tlačítko Procházet (…) a uživatele nebo skupinu vybrat.

 • Ze seznamu Akce vyberte požadovanou akci pro položku člena:

  • Přidat do této skupiny: Přidá pojmenovaného člena do místní skupiny.

  • Odebrat z této skupiny: Odebere pojmenovaného člena z místní skupiny.

Odebrat

Kliknutím na tlačítko Odebrat odstraníte aktuálně vybranou položku uživatele ze seznamu členů.

Změnit

Po kliknutí na tlačítko Změnit můžete upravit aktuálně vybranou položku člena.

 • Zadejte jméno uživatele nebo název skupiny, které chcete zahrnout v položce člena. Můžete také kliknout na tlačítko Procházet (…) a uživatele nebo skupinu vybrat.

 • V seznamu Akce vyberte požadovanou akci pro položku člena:

  • Přidat do této skupiny: Přidá pojmenovaného člena do místní skupiny.

  • Odebrat z této skupiny: Odebere pojmenovaného člena z místní skupiny.

Další požadavky

 • Členství aktuálního uživatele ve skupině se projeví při příštím přihlášení uživatele.

 • Akce Nahradit položky místní skupiny odstraní existující místní skupinu a vytvoří novou, která zahrnuje nový identifikátor zabezpečení.

 • Akce Aktualizovat položky místní skupiny změní nastavení místní skupiny, ale nezmění její identifikátor zabezpečení.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah