Položka cílení při shodě registru umožňuje použít položku předvoleb pro počítače nebo uživatele, pouze pokud existuje klíč registru nebo hodnota zadaná v položce cílení, pokud hodnota registru obsahuje data zadaná v položce cílení nebo pokud číslo verze v hodnotě registru spadá do rozsahu zadaného v položce cílení. Jestliže položka cílení umožňuje použít položku předvoleb a pro položku cílení je vybrána možnost Získat údaj hodnoty, uloží položka cílení data hodnoty zadané hodnoty registru do proměnné prostředí určené v rámci položky cílení. Pokud je vybrána možnost Není, je možné použít položku předvoleb pouze v případě, že klíč registru nebo hodnota zadaná v rámci položky cílení neexistuje, v případě, že hodnota registru neobsahuje data zadaná v rámci položky cílení nebo v případě, že číslo verze v hodnotě registru nespadá do rozsahu zadaného v rámci položky cílení.

Typ shody

Kritéria, na základě kterých bude vyhodnocena hodnota registru nebo klíč:

 • Klíč existuje: Umožňuje použít položku předvoleb, pokud zadaný klíč registru existuje.

 • Hodnota existuje: Umožňuje použít položku předvoleb, pokud zadaná hodnota registru existuje.

 • Shoda údaje hodnoty: Umožňuje použít položku předvoleb, pokud zadaná hodnota registru existuje a odpovídá zadané hodnotě.

  Typ shody údaje hodnoty: Umožňuje použít položku předvoleb v následujících případech:

  • Jakýkoli: Hodnota registru existuje a odpovídá zadané hodnotě.

  • Shoda podřetězce: Hodnota registru existuje a odpovídá zadanému podřetězci.

  • Shoda verze: Číslo verze řetězce nalezené v zadané hodnotě registru spadá do určeného rozsahu.

 • Získat údaj hodnoty: Umožňuje použít položku předvoleb, pokud hodnota registru existuje a odpovídá zadanému typu hodnoty. Údaj hodnoty je uložen pro hodnotu registru do určené proměnné prostředí.

Podregistr

Podregistr pro hodnotu nebo klíč, pro které má platit shoda.

Poznámka

Můžete kliknout na tlačítko Procházet v položce cílení a vybrat existující podregistr, cestu ke klíči a hodnotu.

Cesta ke klíči

Klíč registru bez názvu podregistru, pro který má platit shoda.

Poznámka

Do pole Cesta ke klíči je možné zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Název hodnoty

Název hodnoty, pro kterou má platit shoda. Pokud chcete zadat výchozí hodnotu klíče, zaškrtněte políčko Výchozí název.

Poznámky
 • Do pole Název hodnoty je možné zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.
 • Tato možnost je k dispozici, pouze pokud typ shody je Hodnota existuje, Shoda údaje hodnoty, Desítkový formát, Shoda podřetězce, Shoda verze nebo Získat data hodnoty.

Typ hodnoty

Typ hodnoty, pro kterou má platit shoda. Pokud nechcete použít typ hodnoty, klikněte na možnost Libovolný.

Poznámka

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud typ shody je Hodnota existuje, Shoda údaje hodnoty, Desítkový formát, Shoda podřetězce, Shoda verze nebo Získat údaj hodnoty.

Údaj hodnoty

Údaj hodnoty, pro který má platit shoda.

Poznámka

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je typ shody Shoda údaje hodnoty, Desítkový formát nebo Shoda podřetězce.

Název proměnné

Název proměnné prostředí, do které je uložen údaj hodnoty registru, pokud položka cílení umožňuje použití položky předvoleb.

Poznámka

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud typ shody je Získat údaj hodnoty.

Rozsah verze

Rozsah verze pro porovnání řetězce verze s tečkou nebo čárkou jako oddělovačem v údaji hodnoty pro zadanou hodnotu registru. Všechny segmenty verze musí být větší než nula nebo rovny nule a menší než 65535 nebo shodné s touto hodnotou.

Pokud chcete například zadat verzi větší než 1.0 nebo shodnou, ale menší než 8.5.1, vyberte znak >=, do pole vlevo (místo první 0) zadejte 1, vyberte znak < a nahraďte první tři nuly v poli vpravo hodnotou 8, 5 a 1.

Poznámka

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud typ shody je Shoda verze.

Další požadavky

 • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah