Na stránce Definovat podmínky trasování v průvodci Přidat Pravidlo trasování chybných požadavků nebo Upravit Pravidlo trasování chybných požadavků lze definovat podmínky trasování pro pravidlo trasování chybných požadavků. Tyto podmínky trasování umožňují zachycovat události trasování u chybného požadavku a zaznamenávat je do protokolu v okamžiku jejich výskytu, takže není nutné chybu reprodukovat.

Pokud je zadána více než jedna podmínka trasování, protokol trasování chybných požadavků se vygeneruje při splnění jakékoli z nich. Pokud například nakonfigurujete pravidlo trasování, tak aby byly do protokolu zaznamenávány požadavky generující stavový kód 404 nebo zpracovávané po dobu čtyř a více sekund, bude záznam v protokolu trasování vygenerován při splnění jakékoli z následujících podmínek:

  • Požadavek generuje stavový kód 404.

  • Požadavek trvá déle než čtyři sekundy.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Stavové kódy

Tuto možnost vyberte, pokud chcete do protokolu zaznamenat událost trasování pro každou odpověď, která generuje uvedený stavový kód HTTP (nebo volitelně druhotný stavový kód). Do příslušného pole zadejte stavové kódy, které chcete trasovat. Jednotlivé stavové kódy oddělte čárkou (,) nebo zadejte rozmezí kódů pomocí pomlčky (-). Stavové kódy lze rovněž upřesnit pomocí druhotných stavových kódů, například 404.2 nebo 404.3.

Doba trvání (v sekundách)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete trasovat události, které překročí časový interval určený pro dokončení jejich zpracování. Do příslušného pole zadejte maximální dobu trvání požadavku v sekundách.

Závažnost události

Tuto možnost vyberte, pokud chcete trasovat události na základě jejich závažnosti. V odpovídajícím seznamu vyberte jednu z následujících závažností událostí, které se mají trasovat:

  • Chyba. Uvádí informace o součástech, ve kterých došlo k chybě, takže nemohou dále zpracovávat požadavky. Tyto chyby obvykle značí potíže na straně serveru.

  • Kritická chyba. Uvádí informace o akcích, které mohou způsobit ukončení procesu.

  • Upozornění. Uvádí informace o součástech, ve kterých došlo k chybě, ale mohou pokračovat ve zpracování požadavku.

Další odkazy


Obsah