Pomocí stránky funkce Protokolování lze nakonfigurovat způsob, jakým bude služba IIS protokolovat požadavky odeslané na webový server, a kdy se budou nové protokoly vytvářet.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Jeden soubor protokolu pro

Určuje, zda webový server udržuje jeden soubor protokolu pro celý server, nebo samostatný soubor protokolu pro každý web na severu.

Pokud vyberete možnost Web, budou nastavení zadaná na stránce Protokolování na úrovni serveru výchozími hodnotami pro všechny weby na serveru. Později můžete otevřít stránku Protokolování na úrovní webu a nakonfigurovat konkrétní nastavení pro daný web.

Formát

Určuje formát souboru protokolu vytvořeného při protokolování požadavku.

Pokud nakonfigurujete webový server tak, aby uchovával jeden soubor protokolu, můžete vybrat jeden z následujících formátů souboru protokolu:

HodnotaPopis

Binární

Nakonfiguruje službu IIS na použití formátu centralizovaného binárního protokolování. Za použití tohoto formátu vytvoří služba IIS jeden soubor protokolu pro všechny weby na webovém serveru. Každý web zapíše do tohoto souboru protokolu informace o protokolu požadavků jako binární neformátovaná data. Jelikož tento způsob protokolování šetří paměť a prostředky procesoru, je vhodný pro jakoukoli situaci s vysokým provozem nebo pro použití v prostředí ISP, ve kterém mohou být webové servery hostiteli mnoha webů.

Poznámka

Chcete-li z tohoto souboru protokolu extrahovat data, je třeba použít nástroj, jako například LogParser 2.2 (stránka může být v angličtině).

W3C

Nakonfiguruje službu IIS tak, aby k protokolování informací o všech webech na serveru použila centralizovaný formát souboru protokolu W3C. Tento formát je zpracováván ovladačem HTTP.sys a je to upravitelný formát založený na textu ASCII, což znamená, že lze zadat pole určená k protokolování. Pole, která se mají protokolovat, lze zadat v dialogovém okně Pole protokolování W3C kliknutím na tlačítko Vyberte pole na stránce Protokolování. Pole jsou oddělena mezerami a čas je zaznamenáván ve formátu UTC (Coordinated Universal Time).

Pokud nakonfigurujete webový server tak, aby uchovával jeden soubor protokolu pro každý web, můžete vybrat jeden z následujících formátů souboru protokolu:

HodnotaPopis

IIS

Nakonfiguruje službu IIS tak, aby k protokolování informací o webu použila formát souboru protokolu Microsoft IIS. Tento formát je zpracováván ovladačem HTTP.sys a je to pevný formát založený na textu ASCII, což znamená, že nelze upravit pole určená k protokolování. Pole jsou oddělena čárkami a čas je zaznamenáván jako místní čas.

V následujícím seznamu jsou uvedena pole, která jsou protokolována při použití formátu souboru protokolu IIS:

 • Client IP address

 • User name

 • Date

 • Time

 • Service and instance

 • Server name

 • Server IP address

 • Time taken

 • Client bytes sent

 • Server bytes sent

 • Service status code (Hodnota 200 znamená, že byl požadavek úspěšně splněn.)

 • Windows status code (Hodnota 0 znamená, že byl požadavek úspěšně splněn.)

 • Request type

 • Target of operation

 • Parameters (parametry předané skriptu)

Ne všechna pole budou obsahovat data. Pokud pole neobsahuje data, zobrazí se pomlčka (-) jako zástupný znak. Pokud pole obsahuje znak, který nelze tisknout, ovladač HTTP.sys ho nahradí znaménkem plus (+), za účelem zachování formátu souboru protokolu.

NCSA

Nakonfiguruje službu IIS tak, aby k protokolování informací o webu použila formát souboru protokolu NCSA (National Center for Supercomputing Applications) Common. Tento formát je zpracováván ovladačem HTTP.sys a je to pevný formát založený na textu ASCII, což znamená, že nelze upravit pole určená k protokolování. Pole jsou oddělena mezerami a čas je zaznamenáván jako místní čas s posunem UTC (Coordinated Universal Time).

V následujícím seznamu jsou uvedena pole, která jsou protokolována při použití formátu souboru protokolu NCSA Common:

 • Remote host address

 • Remote log name (Tato hodnota je vždy pomlčka.)

 • User name

 • Date, time, and UTC offset

 • Request and protocol version

 • Service status code (Hodnota 200 znamená, že byl požadavek úspěšně splněn.)

 • Bytes sent

Ne všechna pole budou obsahovat data. Pokud pole neobsahuje data, zobrazí se pomlčka (-) jako zástupný znak. Pokud pole obsahuje znak, který nelze tisknout, ovladač HTTP.sys ho nahradí znaménkem plus (+), za účelem zachování formátu souboru protokolu.

W3C

K protokolování informací o webu bude použit formát souboru protokolu W3C Extended. Tento formát je zpracováván ovladačem HTTP.sys a je to upravitelný formát založený na textu ASCII, což znamená, že lze zadat pole určená k protokolování. Pole, která se mají protokolovat, lze zadat v dialogovém okně Pole protokolování W3C kliknutím na tlačítko Vyberte pole na stránce Protokolování. Pole jsou oddělena mezerami a čas je zaznamenáván ve formátu UTC (Coordinated Universal Time).

Vlastní

Nakonfiguruje službu IIS na použití vlastního formátu pro vlastní modul protokolování. Pokud vyberete tuto možnost, bude stránka Protokolování zakázána, protože vlastní protokolování nelze konfigurovat pomocí programu Správce služby IIS.

Vyberte pole

Otevře dialogové okno Pole protokolování W3C, ve kterém lze vybrat pole určená k protokolování. Toto tlačítko je dostupné pouze v případě, že je vybrán formát souboru protokolu W3C.

Adresář

Udává fyzickou cestu k umístění, do kterého jsou ukládány soubory protokolu. Výchozí hodnota je %SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles.

Kódování

Určuje, zda budou soubory protokolu kódovány pomocí kódování UTF-8 nebo ANSI.

Kódování UTF-8 vyberte, chcete-li v jednom řetězci povolit jak jednobajtové, tak vícebajtové znaky. Toto kódování umožňuje číst textové protokoly, například W3C Extended, IIS nebo NCSA (National Center for Supercomputing Applications) Common, v jiných jazycích, než je angličtina. Pokud webový server obsluhuje adresy URL v jiném jazyce, než který podporuje výchozí znaková stránka serveru, je také třeba pro obsah protokolu povolit kódování UTF-8.

Ve výchozím nastavení se služba IIS pokouší obsloužit adresy URL v jiných znakových stránkách než výchozí znaková stránka serveru. Z bezpečnostních důvodů můžete povolit formát UTF-8 a snížit tak nebezpečnost útoku, který by mohl způsobit nesprávný překlad adres URL ve formátu UTF-8 do výchozí znakové stránky.

Plán

Nakonfiguruje službu IIS tak, aby vytvářela nové soubory protokolu na základě jedné z následujících hodnot:

 • Hodinově - nový soubor protokolu se vytvoří každou hodinu.

 • Denně - nový soubor protokolu se vytvoří každý den.

 • Týdně - nový soubor protokolu se vytvoří každý týden.

 • Měsíčně - nový soubor protokolu se vytvoří každý měsíc.

Maximální velikost souboru (v bajtech)

Nakonfiguruje službu IIS na vytvoření nového protokolu, jakmile velikost souboru dosáhne určité velikosti v bajtech.

Minimální velikost souboru je 1048576 bajtů. Pokud je tento atribut nastaven na hodnotu nižší než 1048576 bajtů, je za výchozí hodnotu implicitně považována hodnota 1048576 bajtů.

Nevytvářet nové soubory protokolu

Nakonfiguruje službu IIS tak, aby nevytvářela nové soubory protokolu. Tato možnost znamená, že existuje jeden soubor protokolu, jehož velikost se bude zvětšovat s přibývajícími protokolovanými informacemi.

Použít místní čas pro pojmenovávání souborů a časový přechod

Určuje, že pojmenovávání souborů protokolu a čas pro časový přechod souborů protokolu používají místní čas serveru. Pokud není vybraná tato možnost, používá se čas UTC (Coordinated Universal Time).

Poznámka

Časová razítka ve skutečných souborech protokolu budou používat formát času používaný formátem protokolu, který vyberete ze seznamu Formát bez ohledu na toto nastavení. Formáty souborů protokolu NCSA a W3C například používají pro časová razítka formát času UTC.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Použít

Uloží změny provedené na stránce funkce.

Storno

Zruší změny provedené na stránce funkce.

Zakázat

Zakáže funkci.

Zobrazit soubory protokolu

Otevře adresář se soubory protokolu.

Další odkazy


Obsah