Dialogová okna Přidat vazbu webu a Upravit vazbu webu umožňují přidat vazby na web nebo upravit stávající vazby webu. Web může například kromě vazby protokolu HTTP na portu 80 vyžadovat také vazbu HTTP na portu 443, která zajistí podporu protokolu SSL (Secure Sockets Layer). Dialogové okno Přidat vazbu webu můžete zobrazit kliknutím na tlačítko Přidat v dialogovém okně Vazby webu.

Poznámka

Pokud na server přidáte na duplicitní vazbu, může být v jednu chvíli spuštěn pouze jeden web s touto vazbou. Pokud je duplicitní vazba navíc vazbou HTTPS, všechny změny provedené v certifikátu na jedné vazbě se projeví i v certifikátu na druhé vazbě.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Typ

Vyberte hodnotu ze seznamu a určete tak protokol pro wazbu webu.

Adresa IP

Vyberte adresu IP v seznamu Adresa IP nebo zadejte adresu IP, která bude sloužit uživatelům pro přístup k danému webu.

Poznámka

Znak procenta (%) není platným znakem v adresách IP. Zadáte-li adresu IPv6 obsahující tento znak, nebude služba WAS (Aktivační služba procesů systému Windows) moci z důvodu neplatné vazby spustit web. Posledním znakem místní adresy IPv6 v rámci propojení je například znak %8. Zkopírujete-li tuto adresu z příkazu ipconfig v příkazovém řádku a vložíte ji do pole Adresa IP v modulu Správce služby IIS, odstraňte z adresy IP znak %8.

Jestliže zaškrtnete políčko Všechny nepřiřazené, bude tento web odpovídat na požadavky pro všechny adresy IP na daném portu a v nepovinném názvu hostitele, které zadáte pro tento web. Výjimku tvoří případ, kdy vazbu na stejný port s odlišnou adresou IP obsahuje jiný web.

Výchozí vazba webu má například nastavený parametr Adresa IP na hodnotu Všechny nepřiřazené, Port má hodnotu 80 a nejsou nastaveny žádné názvy hostitele. Pokud server obsahuje druhý web s názvem Contoso a vazbu, která určuje adresu IP 172.30.189.179 na portu 80, a neobsahuje žádný název hostitele, bude web Contoso získávat požadavky HTTP na portu 80 na adrese IP 172.30.189.179 a výchozí web bude nadále přijímat požadavky HTTP na portu 80 pro všechny ostatní adresy IP s výjimkou adresy 172.30.189.179.

Port

Typ portu, na kterém musí ovladač HTTP.sys naslouchat požadavkům odesílaným na tento web. Pokud v rozevíracím seznamu Typ vyberete položku HTTP, má výchozí port číslo 80. Jestliže v rozevíracím seznamu vyberete položku HTTPS, výchozím portem je port 443. V případě, že zadáte jiný než výchozí port, klienti musí zadat toto číslo portu v požadavcích na server, jinak se k webu nepřipojí.

Název hostitele

Název hostitele zadejte v případě, že chcete přiřadit jeden nebo více názvů hostitele (tzv. názvy domén) jednomu počítači, který používá jednu adresu IP. Pokud zadáte název hostitele, musí klienti k webu přistupovat pomocí názvu hostitele, nikoli pomocí adresy IP.

Pokud je web k dispozici na Internetu, zadejte název domény webu v takové podobě, v jaké jej budou zadávat uživatelé do prohlížeče, například www.contoso.com. Pokud má web více názvů domén, například www.contoso.com a contoso.com, je nutné vytvořit samostatné vazby pro každý název hostitele.

Pokud je web k dispozici na intranetu, není nutné uvádět název hostitele, pokud budou uživatelé zadávat v prohlížeči název serveru (například http://název_serveru). Je-li však server DNS ve vašem prostředí nakonfigurovaný tak, aby ukládal další názvy pro daný webový server, můžete vytvořit samostatné vazby pro všechny názvy hostitele, a zajistit tak možnost použití dalších názvů uložených na serveru DNS.

Poznámka

Název hostitele, který pro web nakonfigurujete, se v souborech protokolu může zobrazit odlišně, protože ovladač HTTP.sys uvádí v protokolu názvy hostitele kódované ve formátu punycode.

Certifikát SSL

Vyberte certifikát, který má web používat pro připojení SSL. Seznam Certifikát SSL je k dispozici pouze v případě, že v seznamu Typ vyberete položku HTTPS.

Poznámka

Chcete-li přidat nebo konfigurovat certifikáty serveru, použijte funkci Certifikáty serveru v modulu Správce služby IIS.

Zobrazit

Otevře dialogové okno Certifikát, ve kterém jsou uvedeny informace o certifikátu vybraném v seznamu Certifikát SSL. Tlačítko Zobrazit je k dispozici pouze v případě, že v seznamu Typ vyberete položku HTTPS a vyberete certifikát v seznamu Certifikát SSL.

Další odkazy


Obsah