Na stránce vlastností Kompilace rozhraní .NET lze spravovat nastavení konfigurace kódu aplikací ASP.NET.

Pomocí seznamu Zobrazit lze vybrat jeden z následujících způsobů zobrazení nastavení: Popisné názvy, Názvy konfigurace nebo Oba názvy.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Dávková kompilace [batch]

Určuje, zda je podporováno dávkové zpracování. Výchozí hodnota je True.

Maximální velikost souboru [maxBatchGeneratedFileSize]

Určuje maximální velikost generovaných zdrojových souborů (v kB) v rámci dávkové kompilace. Výchozí hodnota je 1 000 kB.

Maximální velikost dávky [maxBatchSize]

Určuje maximální počet stránek v rámci dávkové kompilace. Výchozí hodnota je 1000.

Časový limit (hh:mm:ss) [batchTimeout]

Určuje časový limit dávkové kompilace. Pokud kompilace nemůže být dokončena v časovém limitu, kompilátor použije pro aktuální stránku režim jednoduché kompilace. Výchozí hodnota je 00:15:00 (15 minut).

Ladit [debug]

Určuje, zda bude pro kompilaci použita prodejní verze binárních souborů nebo verze pro ladění. Pokud je nastavena hodnota true, bude pro kompilaci použita verze binárních souborů pro ladění. Výchozí hodnota je false.

Počet opakovaných kompilací [numRecompilesBeforeAppRestart]

Určuje počet opakovaných dynamických kompilací prostředků, k nimž může dojít před restartováním aplikace. Výchozí hodnota je 15.

Direktivy řádku adresy URL [urlLinePragmas]

Určuje, zda mají instrukce pro kompilátor používat fyzické cesty, nebo adresy URL. Pokud je nastavena hodnota true, budou insrukce pro kompilátor používat adresy URL namísto fyzických cest. Výchozí hodnota je false.

Možnost explicitní kompilace [explicit]

Určuje, zda má být nastavena možnost kompilace explicit jazyka Microsoft Visual Basic. Je-li nastavena hodnota True, musí být k deklaraci všech proměnných použít příkaz Dim, Private, Public nebo ReDim. Výchozí hodnota je True.

Možnost striktní kompilace [strict]

Určuje, zda má být povolena možnost kompilace strict jazyka Microsoft Visual Basic. Pokud je nastavena hodnota true, kompilace explicitně nepovolí žádné převody typů dat, při kterých by došlo ke ztrátě dat, a žádné převody mezi číselnými typy a řetězci. Výchozí hodnota je false.

Sestavení [assemblies]

Definuje sadu sestavení, na niž se odkazuje při kompilaci (složka \bin nebo mezipaměť GAC (Global Assembly Cache)). Mezipaměť GAC uchovává sestavení rozhraní .NET specificky navržená pro sdílení několika aplikacemi v počítači. Chcete-li zahrnout všechna sestavení v adresáři, zadejte hvězdičku („*“).

Výchozí jazyk [defaultLanguage]

Určuje výchozí programovací jazyk, jako například C# nebo VB.NET, pro použití v souborech dynamické kompilace. Výchozí hodnota programovacího jazyka je vb, což určuje jazyk VB.NET jako výchozí programovací jazyk.

Podadresáře kódu [codeSubDirectories]

Definuje podadresáře obsahující soubory, které jsou kompilovány při spuštění. Lze zadat libovolný počet podadresářů.

Dočasný adresář [tempDirectory]

Určuje adresář, který má být použit k ukládání dočasných souborů v průběhu kompilace. Výchozí hodnotou je prázdný řetězec, který způsobí umístění dočasných souborů do adresáře dočasných souborů ASP.NET.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Použít

Uloží změny provedené na stránce funkce.

Storno

Zruší změny provedené na stránce funkce.

Další odkazy


Obsah