Na stránce funkce Globalizace rozhraní .NET lze nakonfigurovat nastavení globalizace rozhraní .NET. Globalizace je proces internacionalizace kódu aplikace a následné lokalizace do jiných jazyků a jazykových verzí. Proces internacionalizace usnadňuje překládání, ukládání, načítání a prezentování obsahu aplikace pro libovolné národní prostředí, a to s využitím stejného základního kódu aplikace, je-li to možné. Národním prostředím je označována kombinace jazykového a kulturního prostředí. Zahrnuje formát data, času, měn, telefonních čísel atd. Termín lokalizace znamená přizpůsobení aplikace jinému národnímu prostředí, a to pomocí překladu a formátování obsahu v závislosti na požadované jazykové verzi (v ideálním případě bez provádění změn v kódu).

Ve službě IIS 7 lze konfigurovat následující nastavení globalizace rozhraní .NET Framework:

  • nastavení jazykové verze, například nastavení jazykové verze uživatelského rozhraní,

  • nastavení kódování, například kódování hlaviček odpovědí.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Jazyková verze [culture]

Určuje výchozí jazykovou verzi pro zpracování příchozích webových požadavků.

Povolit jazykovou verzi na základě klienta [enableClientBasedCulture]

Získá nebo nastaví hodnotu udávající, zda by vlastnosti Culture a UICulture měly být založeny na hodnotě pole záhlaví AcceptLanguage odeslané prohlížečem klienta.

Jazyková verze uživatelského rozhraní [uiCulture]

Určuje výchozí jazykovou verzi pro hledání prostředků závislých na národním prostředí.

Soubor [fileEncoding]

Určuje kódování pro analýzu souborů ASPX, ASMX a ASAX. Soubory s kódováním Unicode a UTF-8 uložené s předponou značky pořadí bajtů budou automaticky rozpoznány bez ohledu na hodnotu tohoto atributu.

Požadavky [requestEncoding]

Určuje předpokládané kódování jednotlivých příchozích požadavků včetně vystavených dat a řetězce dotazu.

Pokud požadavek obsahuje hlavičku s atributem Accept-Charset, bude tento atribut v konfiguraci přepsán.

Výchozí kódování je kódování UTF-8 určené v oddílu globalizace v souboru Machine.config vytvořeném při instalaci rozhraní .NET Framework. Pokud kódování požadavků není v souboru Machine.config ani Web.config určeno, bude jako výchozí kódování použito nastavení národního prostředí z panelu Místní a jazykové nastavení počítače.

V aplikacích navržených pro provoz na jednom serveru by se hodnoty tohoto atributu a atributu responseEncoding měly shodovat. V méně častých případech (aplikace určené pro více serverů, kde jsou výchozí kódování u jednotlivých serverů odlišná) lze změnit kódování požadavků a odpovědí pomocí místních souborů Web.config.

Hlavičky odpovědi [responseHeaderEncoding]

Určuje kódování obsahu hlaviček odpovědí.

Odpovědi [responseEncoding]

Určuje kódování obsahu odpovědí.

Výchozí kódování je kódování UTF-8 určené v oddílu globalizace v souboru Machine.config vytvořeném při instalaci rozhraní .NET Framework. Pokud kódování odpovědí není v souboru Machine.config ani Web.config určeno, bude jako výchozí kódování použito nastavení národního prostředí z panelu Místní a jazykové nastavení počítače.

V aplikacích navržených pro provoz na jednom serveru by se hodnoty tohoto atributu a atributu responseEncoding měly shodovat. V méně častých případech (aplikace určené pro více serverů, kde jsou výchozí kódování u jednotlivých serverů odlišná) lze změnit kódování požadavků a odpovědí pomocí místních souborů Web.config.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Použít

Uloží změny provedené na stránce funkce.

Storno

Zruší změny provedené na stránce funkce.

Další odkazy


Obsah