Na stránce vlastností ASP lze spravovat seznam nastavení konfigurace ASP (klasický).

Pomocí seznamu Zobrazit lze vybrat jeden z následujících způsobů zobrazení nastavení: Popisné názvy, Názvy konfigurace nebo Oba názvy.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Znaková stránka [codePage]

Určuje výchozí znakovou stránku aplikace ASP.

Povolit ukládání do vyrovnávací paměti [bufferingOn]

Určuje, zda se bude výstup z aplikace ASP ukládat do vyrovnávací paměti. Výchozí hodnota je True.

Povolit kódování v bloku dat [enableChunkedEncoding]

Určuje, zda je pro službu publikování na webu povoleno kódování v bloku dat technologie HTTP 1.1. Výchozí hodnota je True.

Povolit záložní kód HTML [enableAspHtmlFallback]

Určuje chování prostředí ASP v případě, že fronta požadavků je plná. Je-li nastavena hodnota True, prostředí ASP bude hledat soubor HTML, k jehož názvu je připojena přípona _asp. Pokud tento soubor nalezne, vrátí jej. Má-li například požadovaný soubor ASP název Hello.asp, bude mít vracený soubor HTML název Hello_asp.htm. Pokud tento soubor neexistuje, bude klientovi vrácena chyba HTTP 500.13 (Server je příliš zaneprázdněn). Tato chyba bude rovněž vrácena v případě, že je nastavena hodnota False. Výchozí hodnota tohoto atributu je True.

Povolit nadřazené cesty [enableParentPaths]

Určuje, zda stránka ASP povoluje relativní cesty vůči aktuálnímu adresáři (zápis „...\“) nebo jeho nadřazené cesty. Výchozí hodnota je False.

Interval pro test připojení ke klientovi [queueConnectionTestTime]

Určuje dobu, po niž by měl být požadavek zařazen ve frontě. Jestliže požadavky čekají ve frontě déle, než je určeno, prostředí ASP před spuštěním požadavku ověří, zda je klient dosud připojen. Pokud již klient připojen není, nebude požadavek zpracován a bude odstraněn z fronty. Výchozí hodnota je 00:00:03 sekund.

Maximální omezení prvku Body požadavku [maxRequestEntityAllowed]

Určuje maximální počet bajtů, které jsou povoleny v prvku Body požadavku ASP. Výchozí hodnota je 200 000 bajtů.

Délka fronty [requestQueueMax]

Určuje maximální počet souběžných požadavků ASP, které jsou povoleny ve frontě. Výchozí hodnota je 3000.

Časový limit fronty požadavků [queueTimeout]

Určuje dobu, po kterou smí ve frontě čekat požadavek skriptu ASP. Výchozí hodnota je 00:00:00 (nekonečně dlouho).

Omezení vyrovnávací paměti odpovědí [bufferingLimit]

Určuje maximální velikost vyrovnávací paměti prostředí ASP. Je-li zapnuto ukládání odpovědí do vyrovnávací paměti, určuje tato vlastnost maximální počet bajtů, které může stránka ASP zapsat do vyrovnávací paměti odpovědí před jejím vyprázdněním. Výchozí hodnota je 4 194 304 bajtů.

Časový limit skriptu [scriptTimeout]

Určuje výchozí časový limit, po který může být na stránkách ASP spuštěn skript. Po vypršení tohoto limitu je skript ukončen a do protokolu událostí systému Windows se zapíše událost. Výchozí hodnota je 00:01:30 minut.

Omezení počtu podprocesů na procesor [processorThreadMax]

Určuje maximální počet pracovních podprocesů na procesor, které lze ve službě IIS vytvořit ke spuštění požadavků ASP. Výchozí hodnota je 25.

ID národního prostředí [lcid]

Nastaví výchozí identifikátor národního prostředí (LCID) pro aplikaci. Identifikátor LCID určuje způsob formátování kalendářních dat, času a měny. Výchozí hodnota je 1033, což představuje americkou angličtinu (en-us).

Restartovat při změně konfigurace [enableApplicationRestart]

Určuje, zda je možné automaticky restartovat aplikaci ASP, dojde-li ke změně důležitých vlastností konfigurace dané aplikace. Výchozí hodnota je True.

Vypočítat čísla řádků [calcLineNumber]

Určuje, zda má prostředí ASP vypočítat a uložit číslo každého spuštěného řádku kódu. V tom případě se v hlášení o chybách zobrazí údaje včetně čísel řádků. Výchozí hodnota je True.

Zachytit výjimky komponent COM [exceptionCatchEnable]

Určuje, zda budou stránky ASP zachycovat výjimky odesílané komponentami. Je-li nastavena hodnota False, stránky ASP nebudou zachycovat výjimky odesílané komponentami. Následkem toho se může stát, že výjimka bude zpracována jinou vrstvou, například skriptem jazyka Visual Basic nebo pracovním procesem služby IIS (což zpravidla způsobí ukončení pracovního procesu). Výchozí hodnota je True.

Povolit ladění na straně klienta [appAllowClientDebug]

Určuje, zda je povoleno ladění na straně klienta ASP. Výchozí hodnota je False.

Povolit protokolování chybných požadavků [logErrorRequests]

Určuje, zda webový server zapíše chyby prostředí ASP do protokolu událostí systému Windows. Chyby prostředí ASP jsou ve výchozím nastavení zapisovány do klientského prohlížeče a do souborů protokolu služby IIS. Výchozí hodnota je True.

Povolit ladění na straně serveru [appAllowDebugging]

Určuje, zda je na serveru povoleno ladění ASP. Výchozí hodnota je False.

Ukládat chyby do protokolu NT [errorsToNTLog]

Určuje, které chyby prostředí ASP budou zapsány do protokolu událostí systému Windows. Chyby prostředí ASP jsou ve výchozím nastavení zapisovány do klientského prohlížeče a do souborů protokolu služby IIS. Výchozí hodnota je False.

Anonymní spuštění funkcí typu OnEnd [runOnEndAnonymously]

Určuje, zda globální funkce SessionOnEnd a ApplicationOnEnd prostředí ASP mají být spouštěny pod účtem anonymního uživatele. Při nastavení na hodnotu False nebudou tyto funkce spuštěny. Výchozí hodnota je True.

Chybová zpráva skriptu [scriptErrorMessage]

Určuje chybovou zprávu odeslanou prohlížeči v případě, že určité ladicí chyby nebyly odeslány klientovi. Text výchozí odeslané zprávy je „Při zpracování adresy URL došlo k chybě. Obraťte se na správce systému.“

Odeslat chyby prohlížeči [scriptErrorSentToBrowser]

Určuje, zda webový server zapisuje podrobné ladicí informace (název souboru, chyba, číslo řádku, popis) kromě protokolu požadavků služby IIS také do prohlížeče klienta. Výchozí hodnota je True.

Skriptovací jazyk [scriptLanguage]

Určuje výchozí skriptovací jazyk pro všechny aplikace ASP spuštěné na webovém serveru. Výchozí hodnota je VBScript.

Cesta k adresáři mezipaměti [diskTemplateCacheDirectory]

Obsahuje název adresáře na disku, do kterého prostředí ASP ukládá zkompilované šablony ASP po přetečení mezipaměti. Výchozí nastavení je kořenový_adresář_systému\inetpub\temp\ASP Compiled Templates.

Povolit ukládání knihoven typů do mezipaměti [enableTypelibCache]

Určuje, zda se mají knihovny typů ukládat do mezipaměti na serveru. Výchozí hodnota je True.

Maximální počet souborů v diskové mezipaměti [maxDiskTemplateCacheFiles]

Určuje maximální počet zkompilovaných šablon ASP, které lze uložit. Výchozí hodnota je 2 000.

Maximální počet souborů v mezipaměti [scriptFileCacheSize]

Určuje počet předem zkompilovaných souborů skriptu, které mají být uloženy do mezipaměti. Je-li nastavena hodnota 0, nebudou do mezipaměti uloženy žádné soubory skriptu. Je-li nastavena hodnota 4 291 967 295, budou do mezipaměti uloženy všechny soubory skriptu. Této vlastnosti lze využít k ladění výkonu v závislosti na množství dostupné paměti a množství požadovaných souborů skriptu. Výchozí hodnota je 500.

Maximální počet skriptovacích strojů v mezipaměti [scriptEngineCacheMax]

Určuje maximální počet skriptovacích strojů, které mohou stránky ASP uložit do mezipaměti. Výchozí hodnota je 250.

Povolit souběžně sdílenou komponentu [appServiceFlags]

Povoluje použití souběžně sdílených sestavení modulu COM+ umožňujících aplikacím ASP určit verzi systémové knihovny DLL nebo komponenty modelu COM, které mají být použity. Výchozí hodnota je False.

Povolit sledovací modul [appServiceFlags]

Povoluje použití modulu sledování modelu COM+, který umožňuje správcům a vývojářům ladění aplikací ASP. Výchozí hodnota je False.

Spustit v prostředí MTA [executeInMta]

Určuje, zda stránka ASP může spouštět skripty v prostředí s více podprocesy. Výchozí hodnota je False.

Dodržet model podprocesů komponent [trackThreadingModel]

Určuje, zda služba IIS kontroluje model podprocesů všech komponent, které vytváří daná aplikace. Výchozí hodnota je False.

ID oddílu [partitionID]

Tuto vlastnost nastavte na hodnotu GUID oddílu COM+. Je-li tato vlastnost definována, nastavte vlastnost Použít oddíl na hodnotu True.

Souběžně sdílená komponenta [sxsName]

Tuto vlastnost nastavte na název aplikace COM+. Je-li tato vlastnost definována, nastavte vlastnost Povolit souběžně sdílenou komponentu na hodnotu True.

Použít oddíl [appServiceFlags]

Izoluje aplikace v příslušných oddílech COM+. Je-li tato vlastnost nastavena na hodnotu True, musíte definovat hodnotu prvku ID vlastnosti. Výchozí hodnota je False.

Povolit stav relace [allowSessionState]

Povolí trvalý stav relace pro aplikaci ASP. Výchozí hodnota je True.

Maximální počet relací [max]

Určuje maximální počet souběžných relací, které povoluje služba IIS. Výchozí hodnota je 2 147 483 647.

Nový identifikátor na zabezpečeném připojení [keepSessionIdSecure]

Dojde-li k přechodu z nezabezpečeného na zabezpečené připojení, vytvoří nový soubor cookie. Výchozí hodnota je True.

Časový limit [timeout]

Určuje dobu, po kterou je objekt relace udržován po vyřízení posledního požadavku, který je k tomuto objektu přidružen. Výchozí hodnota je 00:20:00.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Použít

Uloží změny provedené na stránce funkce.

Storno

Zruší změny provedené na stránce funkce.

Další odkazy


Obsah