Dialogové okno Protokolované informace slouží k nastavení možností protokolování nebo jiného obsahu, který chcete zahrnout do souborů protokolu W3C Extended.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Datum (date)

Zaznamená do protokolu datum vystavení požadavku. Vybrané ve výchozím nastavení.

Čas (time)

Zaznamená do protokolu čas výskytu požadavku v pásmu koordinovaného světového času (UTC). Vybrané ve výchozím nastavení.

Adresa IP klienta (c-ip)

Zaznamená do protokolu adresu IP klienta, který odeslal požadavek. Vybrané ve výchozím nastavení.

Uživatelské jméno (cs-username)

Zaznamená do protokolu jméno ověřeného uživatele, který se připojil k serveru. Anonymní uživatelé jsou označeni pomlčkou. Vybrané ve výchozím nastavení.

Název služby (s-sitename)

Zaznamená do protokolu název služby sítě Internet a číslo instance, kterou měl klient spuštěnou při zaznamenání události do protokolu.

Název serveru (s-computername)

Zaznamená do protokolu název serveru, na kterém byla položka souboru protokolu vygenerována.

Adresa IP serveru (s-ip)

Zaznamená do protokolu adresu IP serveru, na kterém byla položka souboru protokolu vygenerována. Vybrané ve výchozím nastavení.

Port serveru (s-port)

Zaznamená do protokolu číslo portu serveru, který je pro danou službu nakonfigurován. Vybrané ve výchozím nastavení.

Metoda (cs-method)

Zaznamená do protokolu metodu HTTP použitou v požadavku, například GET. Vybrané ve výchozím nastavení.

Kmen identifikátoru URI (cs-uri-stem)

Zaznamená do protokolu identifikátor URI (Uniform Resource Identifier), který je cílem akce. Vybrané ve výchozím nastavení.

Poznámka

Identifikátor URI pro požadavky FTP se obvykle vztahuje jen k souboru nebo složce a nezaznamenává úplnou cestu k danému souboru nebo složce. Tato skutečnost komplikuje čtení souborů protokolu, pracujete-li s větším objemem dat. S ohledem na toto omezení máte možnost zaškrtnout políčko Úplná cesta, čímž aktivujete výpis podrobných informací o cestě v požadavku.

Stav protokolu (sc-status)

Zaznamená do protokolu stavový kód HTTP. Vybrané ve výchozím nastavení.

Stav systému Win32 (sc-win32-status)

Zaznamená do protokolu stavový kód systému Windows. Vybrané ve výchozím nastavení.

Odeslané bajty (sc-bytes)

Zaznamená do protokolu počet bajtů odeslaných serverem.

Přijaté bajty (cs-bytes)

Zaznamená do protokolu počet bajtů přijatých serverem.

Doba trvání (time-taken)

Zaznamená do protokolu dobu trvání akce v milisekundách.

Port serveru (s-port)

Zaznamená do protokolu číslo portu serveru, který je pro danou službu nakonfigurován. Vybrané ve výchozím nastavení.

Hostitel (cs-host)

Zaznamená do protokolu název hlavičky hostitele, pokud existuje.

Poznámka

Název hostitele, který pro web nakonfigurujete, se v souborech protokolu může zobrazit odlišně, protože ovladač HTTP.sys uvádí v protokolu názvy hostitele kódované ve formátu punycode. (Formát punycode kóduje řetězce sady Unicode do omezené znakové sady povolené v názvu hostitele. Další informace naleznete v článku RFC 3492.)

Podřízený stav protokolu (sc-substatus)

Zaznamená do protokolu verzi protokolu (HTTP nebo FTP) použitou klientem. Vybrané ve výchozím nastavení.

ID relace (x-session)

Zaznamenává identifikátor relace FTP pro relaci klienta. Vybrané ve výchozím nastavení.

Úplná cesta (x-fullpath)

Zaznamenává úplnou relativní cestu z kořenového adresáře serveru FTP do cíle akce. Vybrané ve výchozím nastavení.

Další informace (x-debug)

Zaznamenává popisné informace pro kód sc-status. Pro kód sc-status s hodnotou 552 může být například jako doplňující informace zaznamenán text „Překročena disková kvóta uživatele“.

Port klienta (c-port)

Zaznamená do protokolu port klienta, který odeslal požadavek.


Obsah