Stránka funkce Komprese umožňuje zajistit rychlejší přenos mezi službou IIS a prohlížeči s povolenou kompresí. Komprese je užitečná v případě, že web používá velkou šířku pásma, nebo když chcete využití šířky pásma zefektivnit. Je-li šířka pásma sítě omezena (například v případě klientů mobilních telefonů), lze pomocí komprese dosáhnout zvýšení výkonu. Komprese také zvyšuje výkon v prostředí datových center.

Služba IIS podporuje tyto možnosti komprese:

  • pouze statické soubory,

  • pouze dynamické odpovědi aplikace,

  • statické soubory i dynamické odpovědi aplikace.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Povolit statickou kompresi obsahu

Nastaví službu IIS pro kompresi statického obsahu.

Poznámka

Na rozdíl od dynamických odpovědí lze komprimované statické odpovědi ukládat do mezipaměti na disku a uchovávat je pro různé požadavky, bez nutnosti použití prostředků procesoru. Při dalším požadavku lze soubor načíst z disku. Tím se zvyšuje výkon, protože procesor nemusí soubor znovu komprimovat.

Povolit dynamickou kompresi obsahu

Nastaví službu IIS pro kompresi dynamického obsahu.

Poznámka

Komprese dynamických odpovědí aplikace může mít dopad na prostředky procesoru, protože služba IIS neukládá komprimované verze dynamického výstupu do mezipaměti. Pokud je povolena komprese pro dynamické odpovědi a služba IIS obdrží požadavek na prostředek, který obsahuje dynamický obsah, odpověď odeslaná službou IIS je pro každý požadavek znovu komprimována. Vzhledem k tomu, že dynamická komprese má značné nároky na čas procesoru a přidělení paměti, používejte ji pouze na serverech s dostatečným výpočetním výkonem, které obsluhují klienty s pomalým síťovými připojením.

Komprimovat pouze soubory s minimální velikostí (bajty)

Definuje minimální velikost souboru, který má služba IIS komprimovat. Výchozí velikost je 256 bajtů.

Poznámka

Tato možnost je dostupná pouze na úrovni serveru.

Adresář mezipaměti

Definuje cestu k místnímu adresáři, do kterého se ukládají komprimované statické soubory. Soubory jsou zde udržovány, dokud neskončí časový interval jejich platnosti nebo nedojde ke změně obsahu. Z bezpečnostních důvodů musí být tento dočasný adresář umístěn na místním disku nebo na jednotce naformátované systémem NTFS. Adresář nelze komprimovat a neměli byste jej sdílet.

Poznámka

Toto pole je dostupné pouze na úrovni serveru.

Maximální místo na disku na jeden fond aplikací (MB)

Nastaví maximální velikost místa (v megabajtech), kterou může služba IIS použít při komprimaci statického obsahu. Je-li toto nastavení definováno, služba IIS automaticky vyprázdní dočasný adresář, jakmile bude tohoto omezení dosaženo. Výchozí limit je 100 MB na jeden fond aplikací.

Poznámka

Tato možnost je dostupná pouze na úrovni serveru.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Použít

Uloží změny provedené na stránce funkce.

Storno

Zruší změny provedené na stránce funkce.

Další odkazy


Obsah