Webové servery používají protokol FastCGI (Fast Common Gateway Interface) ke komunikaci s externími aplikacemi. Protokol FastCGI definuje způsob předávání informací mezi webovým serverem a externí aplikací FastCGI. Je-li odeslán požadavek, webový server spustí k jeho zpracování aplikaci FastCGI a vygeneruje dynamické odpovědi, které jsou posílány zpět klientovi.

Aplikace FastCGI zpracovávají požadavky HTTP. Každá se skládá z kolekce fondů procesů. Jednotlivé procesy v rámci fondu postupně zpracovávají požadavky a po dokončení požadavku se vrátí do fondu, dokud neobdrží další požadavek.

Pomocí stránky Nastavení FastCGI lze nakonfigurovat nastavení fondu procesů pro aplikace FastCGI na webovém serveru. Na webový server lze přidat aplikace FastCGI určené pro jednotlivé weby a pro tyto aplikace lze nastavit vlastnosti konfigurace, například proměnné zpracování a maximální počet požadavků.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Úplná cesta

Zobrazuje fyzickou cestu spustitelného souboru procesu, který má být použit ve fondu procesů.

Argumenty

Zobrazuje argumenty, které mají být při spuštění předány vybrané aplikaci FastCGI. Tyto argumenty lze použít k jednoznačné identifikaci fondu procesů FastCGI v případě, že pro jeden spustitelný soubor procesu existuje několik fondů procesů FastCGI.

Maximální počet instancí

Zobrazuje maximální povolený počet procesů FastCGI ve fondu procesů pro vybranou aplikaci FastCGI. Toto číslo rovněž představuje maximální počet současných požadavků, které aplikace FastCGI může zpracovat. Výchozí hodnota je 4.

V případě operačního systému Windows® 7 nebo Windows Server® 2008 R2 umožňuje nastavení vlastnosti MaxInstances na hodnotu 0 službě IIS automaticky vybrat optimální počet procesů FastCGI pro aktuální spouštěcí prostředí.

MaxRequests instance

Zobrazuje maximální počet požadavků, které může vybraná aplikace FastCGI zpracovat, než dojde k recyklaci. Výchozí hodnota je 200.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Přidat aplikaci

Otevře dialogové okno Přidat aplikaci FastCGI, které umožňuje nakonfigurovat obecné vlastnosti a vlastnosti zpracování.

Upravit

Otevře dialogové okno Upravit aplikaci FastCGI, které umožňuje změnit obecné vlastnosti a vlastnosti zpracování pro vybranou aplikaci.

Odebrat

Odebere vybranou aplikaci FastCGI.

Další odkazy


Obsah