Na stránce Mapování obslužných rutin lze spravovat seznam obslužných rutin, které zpracovávají požadavky pro určité typy souborů.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty Seskupit podle v rozevíracím seznamu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Název

Zobrazí název mapování obslužných rutin.

Cesta

Zobrazí název souboru nebo příponu souboru, pro který obslužná rutina zpracuje odpověď. Touto hodnotou může být buď název souboru, například WebResource.axd, nebo zástupný znak (*) s příponou, například *.exe.

Stav

Zobrazuje, zda je obslužná rutina povolena nebo zakázána, a to na základě zásad přístupu nastavených v dialogovém okně Upravit oprávnění funkce a požadovaného nastavení přístupu určeného mapováním obslužné rutiny. Pokud obslužná rutina vyžaduje typ přístupu, který není povolen v zásadách přístupu na dané úrovni, bude tato obslužná rutina zakázána.

Typ cesty

Zobrazuje jednu z následujících hodnot typu cesty, na kterou je obslužná rutina mapována:

  • Neurčený, pokud se mapování nevztahuje na určitý typ cesty;

  • Soubor, pokud se mapování vztahuje na soubor;

  • Adresář, pokud se mapování vztahuje na adresář;

  • Soubor nebo adresář, pokud se mapování vztahuje na soubor nebo adresář.

Obslužná rutina

Zobrazuje modul, například IsapiModule, nebo spravovaný typ, například System.Web.Handlers.TraceHandler, který odpovídá na požadavek, jak je určeno v mapování.

Typ položky

Zobrazuje, zda je položka místní nebo zděděná. Místní položky jsou čteny z aktuálního konfiguračního souboru a zděděné položky z nadřazeného konfiguračního souboru.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat spravovanou obslužnou rutinu

Otevře dialogové okno Přidat spravovanou obslužnou rutinu, ve kterém lze přidat mapování k obslužné rutině spravovaného kódu.

Přidat mapu skriptů

Otevře dialogové okno Přidat mapu skriptů, ve kterém lze přidat mapování do mapy skriptů.

Přidat mapu skriptů se zástupnými znaky

Otevře dialogové okno Přidat mapu skriptů se zástupnými znaky, ve kterém lze přidat mapování obslužných rutin za účelem zpracování všech přípon souborů.

Přidat mapování modulů

Otevře dialogové okno Přidat mapování modulů, ve kterém lze přidat mapování k modulu.

Upravit

Otevře dialogové okno úprav, ve kterém lze upravit vybrané mapování obslužných rutin.

Přejmenovat

Zpřístupní pole Název, ve kterém lze změnit popisný název vybraného mapování obslužných rutin.

Poznámka

Tato akce je dostupná pouze na úrovni serveru.

Uzamknout

Uzamkne vybrané mapování obslužných rutin a znemožní jeho přepsání na nižších úrovních konfigurace.

Poznámka

Tato akce je dostupná pouze na úrovni serveru.

Odemknout

Odemkne vybrané mapování obslužných rutin a umožní jeho přepsání na nižších úrovních konfigurace.

Poznámka

Tato akce je dostupná pouze na úrovni serveru.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce.

Upravit oprávnění funkce

Otevře dialogové okno Upravit oprávnění funkce, ve kterém lze nakonfigurovat oprávnění vztahující se na celou funkci Mapování obslužných rutin.

Obnovit zděděné

Vrátí nastavení funkce tak, aby zdědila nastavení z nadřazené konfigurace. Tato akce odstraní místní nastavení konfigurace pro tuto funkci včetně položek v seznamu. Tato akce není dostupná na úrovni serveru.

Zobrazit uspořádaný seznam

Zobrazí seznam uspořádaný podle konfigurace. Pokud vyberete formát uspořádaného seznamu, můžete položky v seznamu posouvat pouze nahoru a dolů. Další akce v podokně Akce se nezobrazí, dokud nevyberete formát netříděného seznamu.

Nahoru

Posune vybranou položku v seznamu nahoru. Tato akce je dostupná pouze při zobrazení položek ve formátu uspořádaného seznamu.

Poznámka

Pokud jsou položky přeskupeny na podřízené úrovni, nebude podřízená položka po přeskupení seznamu nadále dědit nastavení z nadřazené úrovně (včetně jakýchkoli položek přidaných do seznamu nebo z něj odebraných na nadřazené úrovni). Chcete-li zdědit nastavení z nadřazené úrovně, je třeba vrátit všechny změny na podřízené úrovni pomocí akce Obnovit zděděné v podokně Akce.

Dolů

Posune vybranou položku v seznamu dolů. Tato akce je dostupná pouze při zobrazení položek ve formátu uspořádaného seznamu.

Poznámka

Pokud jsou položky přeskupeny na podřízené úrovni, nebude podřízená položka po přeskupení seznamu nadále dědit nastavení z nadřazené úrovně (včetně jakýchkoli položek přidaných do seznamu nebo z něj odebraných na nadřazené úrovni). Chcete-li zdědit nastavení z nadřazené úrovně, je třeba vrátit všechny změny na podřízené úrovni pomocí akce Obnovit zděděné v podokně Akce.

Zobrazit netříděný seznam

Zobrazí seznam v netříděném formátu. Pokud vyberete formát netříděného seznamu, můžete položky v seznamu třídit a seskupovat a provádět akce v podokně Akce.

Další odkazy


Obsah