Dialogové okno Upravit nastavení chybových stránek umožňuje konfigurovat režim a výchozí vlastnosti pro chybové stránky. Toto nastavení ovlivňuje všechny chybové stránky.

Další informace naleznete v tématu .Chybové stránky technologie .NET.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Režim

Vyberte režim chybových stránek: Zapnuto, Vypnuto nebo Pouze vzdálený.

Absolutní adresa URL

Určuje výchozí adresu URL, na niž má být přesměrován prohlížeč, dojde-li k chybě. Pokud tento atribut není zadán, zobrazí se místo toho obecná chybová zpráva.

Adresa URL může být absolutní nebo relativní. Příkladem absolutní adresy URL je www.contoso.com/ErrorPage.htm. Relativní adresa URL, například /ErrorPage.htm, je relativní vzhledem k souboru Web.config, který určil adresu URL pro tento atribut, nikoli k webové stránce, na níž k chybě došlo. Adresa URL, která začíná znakem tilda (~), například ~/ErrorPage.htm, udává, že zadaná adresa URL je relativní vzhledem ke kořenové cestě aplikace.


Obsah