Dialogová okna Přidat aplikaci FastCGI a Upravit aplikaci FastCGI umožňují přidat nebo upravit obecné vlastnosti nebo vlastnosti zpracování aplikace.

Další informace týkající se aplikací FastCGI naleznete v tématu Stránka Nastavení FastCGI.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Úplná cesta

Určuje fyzickou cestu spustitelného souboru procesu, který má být použit ve fondu aplikací FastCGI.

Na toto tlačítko klikněte, chcete-li vyhledat fyzické umístění spustitelného souboru procesu FastCGI.

Argumenty

Určuje argumenty příkazového řádku, které jsou předávány procesu FastCGI. Tyto argumenty lze použít k jednoznačné identifikaci fondu procesů FastCGI v případě, že pro jeden spustitelný soubor procesu existuje několik fondů procesů FastCGI.

Proměnné prostředí

Určuje kolekci proměnných prostředí, které budou nastaveny pro spustitelný program procesu. Tato vlastnost je nepovinná. Kliknutím na tlačítko Procházet () otevřete Editor kolekcí - Proměnné prostředí, jehož prostřednictvím můžete přidávat a odstraňovat členy a definovat hodnoty vlastností. Další informace naleznete na stránce nápovědy k uživatelskému rozhraní Dialogové okno Editor proměnných prostředí.

MaxRequests instance

Řídí chování při recyklaci procesů FastCGI. Určuje maximální počet požadavků, které je aplikaci FastCGI povoleno zpracovat, než dojde k recyklaci procesu. Výchozí hodnota je 200.

Maximální počet instancí

Určuje maximální povolený počet procesů FastCGI ve fondu procesů pro vybranou aplikaci FastCGI. Toto číslo rovněž představuje maximální počet současných požadavků, které aplikace FastCGI může zpracovat. Výchozí hodnota je 4.

V případě operačního systému Windows® 7 nebo Windows Server® 2008 R2 umožňuje nastavení vlastnosti Maximální počet instancí na hodnotu 0 službě IIS automaticky vybrat optimální počet procesů FastCGI pro aktuální spouštěcí prostředí.

Časový limit aktivity

Určuje maximální dobu, po niž může být proces FastCGI pro danou aplikaci spuštěn bez komunikace se službou IIS, aniž by došlo k vypršení jeho platnosti. Tento časový limit lze využít k detekci a vypnutí zablokovaných procesů. Výchozí hodnota je 30 (sekund).

FlushNamedpipe

Určuje, zda je pojmenovaný kanál vyprázdněn po ukončení každého požadavku a před vypnutím aplikace. Je-li pojmenovaný kanál vyprázdněn, je tato vlastnost nastavena na hodnotu true. Výchozí hodnota je false. Tato vlastnost se uplatní pouze v případě, že je použit protokol pojmenovaných kanálů.

Protokol

Určuje protokol použitý ke komunikaci s procesem FastCGI. Vlastnost Protokol může mít hodnotu 0 (NamedPipe) nebo 1 (TCP). Výchozí hodnota je 0 (NamedPipe).

IdleTimeout

Určuje časový interval, po který může proces FastCGI pro danou aplikaci zůstat nečinný. Po uplynutí tohoto intervalu je proces ukončen. Výchozí hodnota je 300 (sekund).

Délka fronty

Určuje maximální počet požadavků, které budou zařazeny do fronty pro fond aplikací FastCGI. Je-li fronta plná, vrátí následné požadavky klientům kód chyby HTTP 503 (Služba není k dispozici). Tato chyba udává, že aplikace je příliš zaneprázdněna. Výchozí hodnota je 1000.

Rychlá selhání za minutu

Určuje počet povolených selhání procesu FastCGI za minutu, než jej obslužná rutina FastCGI nastaví do režimu offline. Výchozí hodnota je 10.

Časový limit požadavku

Určuje maximální povolenou dobu trvání požadavku pro danou aplikaci. Pokud proces FastCGI stráví zpracováním požadavku delší dobu, bude ukončen. Výchozí hodnota je 90 sekund.

Sledovat změny v souboru

Tato vlastnost se uplatní pouze v operačním systému Windows 7 nebo Windows Server® 2008 R2.

Určuje cestu k souboru. Změny tohoto souboru budou aktivovat recyklování procesů FastCGI. Můžete zadat absolutní cestu a rovněž cestu, která je relativní vzhledem k umístění spustitelného souboru FastCGI.

Standardní režim chyb

Tato vlastnost se uplatní pouze v operačním systému Windows 7 nebo Windows Server® 2008 R2.

Určuje způsob zpracování chyb, které jsou ohlášeny procesem FastCGI. K dispozici jsou následující možnosti:

  • ReturnStderrIn500 - Tento modul nastaví kód stavu 500 a jako odpověď odešle přijatá data na zařízení STDERR. Toto je výchozí hodnota. Chování je stejné jako v případě služby IIS.

  • ReturnGeneric500 - Tento modul nastaví kód stavu 500, ale vrátí obecný stav 500. Tato konfigurace je vhodná, chcete-li povolit podrobné protokolování chyb, ale nechcete tyto chyby vracet uživateli.

  • IgnoreAndReturn200 - Tento modul jako odpověď s kódem stavu 200 odešle přijatá data na zařízení STDOUT. Text v datovém proudu zařízení STDERR je ignorován. Tato vlastnost je užitečná, chcete-li využít ladicí výpisy k účelům sledování.

  • TerminateProcess - Tento modul ukončí proces FastCGI a vrátí obecnou chybovou zprávu 500.


Obsah